Sök efter:

Bra utredning men fortsatt resursbrist för den högre utbildningen

Nyhet

Idag lämnade utredaren Pam Fredman över Styr- och resursutredningens betänkande till minister Matilda Ernkrans. Utredningen har haft ett öppet arbetssätt och fört en löpande dialog med bland annat SULF. Idag ser vi resultatet och det är bra, på många punkter riktigt bra. Det är dock viktigt att utredningen ses som helhet och att regeringen inte plockar ut enskilda förslag.

– Ansvariga politiker måste se till att förslagen genomförs som en helhet med akademisk frihet och trygga anställningar som grund, säger Mats Ericson

I tider när demokratiska grundpelare som fri press, fria domstolar och en fri akademi är hotade på många sätt i vår omvärld är det en lättnad att se en statlig utredning som tar sin utgångspunkt i akademiska kärnvärden. Utredningen lägger förslag som bland annat innebär:

  • Ökad akademisk frihet
  • Lagskydd för utbildningens frihet
  • Återreglering i högskolelagen om att lärares arbetsuppgifter normalt ska innehålla både forskning och utbildning
  • Återreglering av kollegialiteten
  • Ökad andel basanslag för forskning
  • Omfördelning av forskningsmedel efter indikatorerna externa medel och publiceringar slopas.

– Detta är frågor som SULF har drivit under lång tid. Vi är glada över att ha fått gehör, säger Mats Ericson.

Utredningen föreslår också en samlad proposition för forskning och utbildning. För resurstilldelningen föreslås att regeringen även fortsatt tilldelar anslag utifrån beräkningsgrunderna utbildning och forskning, men att lärosätena ska få större frihet i användningen. För utbildningen kommer anslagen att beräknas utifrån en fast del och en rörlig del baserad på antalet helårsstudenter.

– En stor förändring blir att helårsprestationen tas bort vilket konkret innebär att ingen kan sätta press på oss universitetslärare att godkänna studenter som inte lever upp till kraven, bara för att lärosätet inte ska förlora pengar. På lokal nivå kommer vi också noga att bevaka att de kollegiala organen stärks så att rektorns makt hålls på en balanserad nivå, säger Mats Ericson.

Som en röd tråd i utredningen går också förutsättningar för, och främjandet av, en stark kvalitetskultur. I en sådan ingår naturligtvis en god arbetsmiljö, bra karriärvägar och trygga anställningar. I likhet med SULF befarar utredningen att en hög andel externa medel eller en omfördelning baserad på bibliometriska indikatorer riskerar att vara kontraproduktiv för en sådan kultur.

– Nu återstår för regeringen att tillföra medel för att förslagen ska kunna göra verklig skillnad för studenter, lärare och forskare. Så länge effektiviseringskravet som innebär att utbildningen måste gå fortare från år till år kvarstår blir det svårt att på riktigt höja kvaliteten, avslutar Mats Ericson.

Betänkandet: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

SULF:s pressmeddelande: Bra blandning i Struten men fortsatt resursbrist för den högre utbildningen

Fler nyheter