Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat

Inom högskoleområdet finns en särreglering i högskoleförordningens 4 kap vad avser läraranställningar. En kombination av bestämmelserna i högskoleförordningen och den reglering som nu föreslås innebär att det utan större problem för ett lärosäte är möjlighet att anställa lärare tidsbegränsat under en längre tid. Det är också skälet till att förbundet har anmält Sverige till EU-kommissionen.

Nyhet

2012-09-17

Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat (Ds 2012:25)

Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda remiss och får anföra följande.

I promemorian föreslås att huvudregeln om att tidsbegränsade anställningar under vissa förutsättningar övergår till en tillsvidareanställning kompletteras med en regel om att en allmän visstidsanställning eller ett vikariat som följt på varandra inom mer än två år övergår i en tillsvidareanställning. En förutsättning är att anställningarna har följ efter varandra. Av förslaget framgår att en anställning anses har följt på en annan om den påbörjats inom tre månader.

SULF avstyrker förslaget. Inom universitets- och högskoleområdet är verksamheten organiserad terminstid. I normalfallet påbörjas undervisning i slutet av augusti eller början av september och pågår till början av juni. Planeringen skall ske enligt en tjänstgöringsplan som fastställs av arbetsgivaren. Inget hindrar att arbetsgivaren för enskilda lärare fastställer att tjänstgöringen påbörjas i början av september och avslutas i slutet av maj. I sådana fall har den föreslagna bestämmelsen ingen som helst betydelse för att förhindra missbruk av möjligheten att stapla anställningar på varandra.

Vidare har vissa universitet och högskolor redan nu ett samarbete inom vissa utbildningar. Inget hindrar att ett universitet anställer en lärare under två år. Därefter övertar ett annat universitet anställningen under en viss tid men hyr ut läraren till det första universitetet. Även genom ett sådant förfarande är det utan större problem möjligt att kringgå den reglering som nu föreslås.

Slutligen vill förbundet framhäva att det inom högskoleområdet finns en särreglering i högskoleförordningens 4 kap vad avser läraranställningar. En kombination av bestämmelserna i högskoleförordningen och den reglering som nu föreslås innebär att det utan större problem för ett lärosäte är möjlighet att anställa lärare tidsbegränsat under en längre tid. Det är också skälet till att förbundet har anmält Sverige till EU-kommissionen.

I övrigt vill förbundet hänvisa till sitt yttrande avseende tidigare förslag från regeringen.

Förbundet anser att det är bra att det i promemorian klargörs tydligt att provanställning inte är en anställningsform som skall följas av tidsbegränsade anställningar. Förbundet anser dock att detta tydligare bör framgå av lagtexten.

Stockholm som ovan

Carl Falck

Förbundsjurist

Fler nyheter