Sök efter:

Nytt avtal klart för statlig sektor

Nyhet

Saco-S, där SULF ingår, har träffat en överenskommelse med Arbetsgivarverket om förändringar i anställningsvillkoren. Den viktigaste nyheten för SULF:s medlemmar är att vi förstärkt det centrala arbetstidsavtalet för lärare och doktorander vid lärosätena. Utöver detta har vi förbättrat en del andra villkor och även öppnat upp för två nya möjligheter att träffa en enskild överenskommelse med arbetsgivaren, något som kommer att skapa mervärden för SULF:s medlemmar.

När det gäller löner hade Saco-S redan sedan tidigare ett tillsvidareavtal som bygger på lokal lönebildning och individuell lönesättning så där sker ingen förändring.

Förändringar för lärare och doktorander

Förändringarna gäller det centrala arbetstidsavtalet för lärare och doktorander och börjar gälla 1 januari 2024.

Arbetstiden för lärare och doktorander regleras dels via det centrala avtalet och dels via lokala kollektivavtal. Det centrala avtalet har inte reviderats sedan 2009. Vi har nu kommit överens om förändringar som inte minst tydliggör dialogen mellan läraren och arbetsgivaren. Vi har också tydliggjort att doktorander har årsarbetstid precis som lärare och att undervisning som görs av doktorander ska planeras och dokumenteras på samma sätt som för lärare. Vilka befattningar som omfattas av begreppet lärare varierar mellan lärosäten beroende på hur den lokala anställningsordningen eller det lokala arbetstidsavtalet ser ut. Din lokala Saco-S-förening kan berätta mer om det.

De förändringar i avtalet vi fått gehör för är följande:

 • Det är nu tydliggjort att doktorander har årsarbetstid precis som lärare. På de flesta lärosäten har det redan varit så enligt lokala avtal, men nu är det tydligt att årsarbetstid gäller om inget annat framgår av lokalt avtal. Likaså ska planering av undervisning som doktorander utför ske på samma sätt som för lärare om inget annat sägs i lokala avtal
 • Det är förtydligat att de krav på verksamheten som ställs upp i högskolelagen ska utgöra en utgångspunkt för lokala arbetstidsavtal. Sådana krav kan vara en koppling mellan undervisning och forskning samt att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund. I denna skrivning nämns också att samverkansuppgiften ska beaktas
 • Samrådsförfarandet mellan lärare och arbetsgivare som ska ske innan en tjänstgöringsplan fastställs har förtydligats. Bland annat har det lagts till att planeringen ska ske i god tid innan verksamhetsårets början. Det har också skrivits in att ett nytt samråd ska ske innan planen förändras och att det ska då noteras om förändringarna leder till arbete utöver årsarbetstiden (övertid eller mertid). Mot bakgrund av återkommande problem med detta ser vi mycket positivt på dessa förändringar.

Nya möjligheter till enskilda överenskommelser

Från den 1 januari 2024 införs två nya möjligheter till enskilda överenskommelser mellan medlemmar i SULF och andra Saco-S-förbund och arbetsgivaren.

 • Det kommer bli möjligt att byta ut semestertillägget som motsvarar 0,49 procent av månadslönen mot fler lediga dagar utöver årets semester. Den närmare ordningen för hur detta ska regleras kommer tas fram inom kort
 • Det blir möjligt för alla att träffa en enskild överenskommelse om extra avsättning till tjänstepensionen fram till 69 års ålder vilket är en höjning av åldersgränsen från dagens 67 år. Utöver detta sker samtidigt från 1 januari 2024 flera andra förbättringar i tjänstepensionen enligt en tidigare överenskommelse som du kan läsa om här.

Övriga förändringar och nyheter

 • Om en verksamhet omlokaliseras till en ny ort ska den som är skyldig att arbeta på den nya orten men som väljer att inte följa med och därmed säger upp sig själv ges samma stöd från Trygghetsstiftelsen oavsett om beslutet fattas av regeringen eller arbetsgivaren
 • Det förtydligas att man kan ha två statliga anställningar parallellt under vissa förutsättningar
 • Vi kommer att initiera och genomföra partsgemensamt arbete inom en rad områden såsom arbetsmiljö och lön, men även i syfte att anpassa villkoren till de nya krav som ställs vid både fredstida kriser och det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld
 • Arbetsskadeförsäkringen förbättras så att hela inkomstförlusten ersätts vid arbetsolycksfall. Tidigare reglering innebar att en liten del av inkomsten inte ersattes
 • Den högsta åldersgränsen för att omfattas av den kollektivavtalade livförsäkringen höjs från 65 till 66 år. För dig som efter 65 års ålder kvarstår i din anställning gäller en högre åldersgräns än så
 • Semesterlönegarantin (den lägsta ersättning som utgår för en semesterdag) höjs. Det påverkar dig som under 2024 har en månadslön under 31 434 kronor per månad (för 2025 gäller här 32 475 kronor)
 • Ledighet utan löneavdrag vid upp till två tillfällen införs för en arbetstagare som följer med en gravid partner till mödravården
 • Hanteringen av ersättning för läkemedel förenklas genom att ersättning lämnas vid ett och samma tillfälle varje år efter inlämnande av utdrag över inköpen från E-hälsomyndigheten
 • Rätten till ledighet utan löneavdrag upp till fem dagar per år vid examen/tentamen utgår, men arbetsgivaren kan fortsatt medge sådan ledighet om det handlar om en utbildning som är viktig för verksamheten
 • Rätten till extra ledighet och flyttersättning utgår för den som på eget initiativ söker en högre anställning på annan ort hos samma arbetsgivare. Rätten till ledighet utan löneavdrag under en dag kvarstår för alla som flyttar och arbetsgivaren kan fortsatt medge ytterligare ledighet och flyttersättning
Fler nyheter