Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Nytt kollektivavtal för privat sektor

Nyhet

Det nya avtalet, som gäller mellan 2019—2022, berör de flesta privata högskolor och några forskningsstiftelser. Avtalet har på många punkter närmat sig det statliga regelverket och ur ett villkors-och konkurrensperspektiv är det en framgång säger Jan Gladh, förhandlingschef privat- och landstingskommunal sektor på SULF.

Vilka berörs?

Parterna som slutit avtalet är Akademikerförbunden, SULF och Arbetsgivaralliansen och det är ett flertal privata högskolor som berörs. Bland annat Ersta – Sköndal – Bräcke högskola, Röda korsets högskola, Stockholms musikpedagogiska institut, Enskilda högskolan i Stockholm, Bäckmans designhögskola samt ett par forskningsstiftelser.

Vad innebär det nya avtalet?

På de privata högskolorna gäller högskolelag men inte högskoleförordningen. Det innebär att många frågor när det gäller läraranställningar, doktorander rättigheter med mera måste regleras i särskild ordning. Det nya avtalet är i högre grad anpassat i till det som gäller för det stora statliga universitet- och högskoleområdet. Det är en förutsättning för att dessa högskolor ska kunna stå sig i konkurrensen om lärarna.

De största förändringarna är:

  • Skrivningar om vad som gäller angående behörighet och bedömningsgrunder när det gäller anställningar. Det här innebär att anställningsprocessen vid dessa högskolor liknar den statliga processen.
  • Doktorandavtalet med lönetrappan.
  • Att högskoleförordningen och förarbeten till högskoleförordningen ska vara vägledande vid tolkning och tillämpning av visstidsanställningar som lärare inom konstnärlig verksamhet, gästprofessor, adjungerad professor, biträdande lektor, befordran till lektor och postdoktor. Det här är viktigt om det skulle uppkomma en tvist mellan parterna. Det finns också skrivningar som hindrar så kallade staplingar av visstidsanställningar.
  • Att det i lärares arbetstid ingår forskning. Om lärare erhåller externa forskningsmedel ska den forskningstid som finns angivit för tjänsten inte minskas.
  • Att man har rätt till en hel dags ledighet dagen före julafton istället för en halv dags ledighet vid Valborgsmässoafton.
  • Möjligheten till semesterväxling vilket betyder att medlemmen kan växla in semesterdagstillägget i lediga semesterdagar i stället.

En av de förändringar Jan Gladh är mest nöjd med är parternas gemensamma avsiktsförklaring. ”För att kunna rekrytera och behålla de bästa lärarna, forskarna och och doktoranderna samt övrig personal måste högskolor knutna till Arbetsgivaralliansens branschområde Högskola framstå som konkurrenskraftig. Därför är de centrala parterna överens om att de anställdas lön, arbetsmiljö, och möjlighet till goda karriärvägar och meriteringsanställningar ska vara faktorer som prioriteras under avtalsperioden”.

– I de avstämningar som de centrala parterna ska göra under avtalsperioden kommer det att bli tydligt hur arbetsgivarna lever upp till avsiktsförklaringen. Jag är också väldigt nöjd med att doktorandernas villkor nu är reglerade.

Annat som parterna kommit överens om att genomföra under avtalsperioden?

Stora delar i förhandlingsprotokollet fokuserar på arbetsmiljön och de centrala parterna har åtagit sig flera uppdrag när det gäller arbetsmiljö, tjänsteplanering och löneutfall. Undervisning i avtalets tillämpning för chefer och fackliga förtroendevalda ska också genomföras under den kommande avtalsperioden. Parterna ska dessutom kontinuerligt utvärdera villkor- och löneavtalet och då med fokus på tillämpningen.

Mer information

Om det är något du undrar över eller vill veta mer om så kan du kontakta Jan Gladh på jan.gladh@sulf.se eller 08-505 836 32.

Här hittar du hela avtalet. Det ligger under rubriken Centrala avtal privat sektor.

Fler nyheter