Sök efter:

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet i den statliga sektorn

Nyhet
Personerna på bilden är: Bakre raden: Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S, P, O och Matilda Nyström-Arnek, biträdande förhandlingschef Arbetsgivarverket. Främre raden: Anna Steen, Saco-S, Anna Falck förhandlingschef Arbetsgivarverket, Helen Thornberg, Seko
Personerna på bilden är: Bakre raden: Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S, P, O och Matilda Nyström-Arnek, biträdande förhandlingschef Arbetsgivarverket. Främre raden: Anna Steen, Saco-S, Anna Falck förhandlingschef Arbetsgivarverket, Helen Thornberg, Seko.

Den 1 oktober 2022 förändras lagen om anställningsskydd, LAS. Om du arbetat minst åtta år på arbetsmarknaden har du rätt till ett särskilt omställningsstudiestöd. Har du varit anställd minst ett år, oavsett arbetsgivare, får du ett grundskydd vid omställning. En annan förändring är att möjligheten att anställa någon i en tidsbegränsad anställning minskar. Detta i och med att allmän visstidsanställning, som idag kan vara i upp till två år, förkortas till max tolv månader och byter namn till särskild visstidsanställning. Utöver detta finns möjligheterna att tillämpa tidsbegränsade anställningar, för till exempel doktorander och postdoktorer, enligt andra regelverk kvar som tidigare.

Saco-S, där SULF ingår, och Arbetsgivarverket har tecknat en överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet i den statliga sektorn. De viktigaste delarna i överenskommelsen mellan parterna är:

  • Det införs ett kompletterande ekonomiskt stöd för dig som väljer att söka det nya omställningsstudiestödet från CSN och beviljas detta under förutsättning att du arbetat minst 12 månader hos din nuvarande arbetsgivare. Det gäller även om du har en tidsbegränsad anställning. Du kan under pågående anställning också i vissa fall få kortvarigt studiestöd i upp till fyra dagar utan att du sökt ersättning från CSN. Du kan även få stöd efter att din anställning upphört om du omfattas av omställningsavtalet. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist krävs för att omfattas minst ett års anställningstid eller två års sammanhängande anställningstid hos arbetsgivaren om du har en tidsbegränsad anställning. I det fallet går det även att, efter prövning av Trygghetsstiftelsen, få studiestöd även i andra situationer än där stöd först beviljats av CSN under förutsättning att du fyllt 40 år när studierna påbörjas.
  • Du kan redan efter ett års anställningstid få visst stöd från Trygghetsstiftelsen. Syftet är att hitta ett nytt arbete eller en utbildning. Stöd kan ges såväl under som efter en anställning.
  • Stödet från Trygghetsstiftelsen förstärks vid en tidsbegränsad anställning som löper ut från den 1 oktober 2022. Det gäller för dig som varit anställd i en tidsbegränsad anställning i minst två år hos samma arbetsgivare. Tidigare har det krävts tre års anställning för att få mer än enbart ett grundläggande stöd. Stödet inkluderar, utöver omfattande hjälp att hitta nytt arbete, ett visst ekonomiskt stöd under 44 dagar för dig som har arbetslöshetsersättning. Efter det kan du få ersättning från den inkomstförsäkring som ingår i ditt medlemskap. Om du blir uppsagd från din anställning på grund av arbetsbrist får du fortfarande ett omfattande stöd från Trygghetsstiftelsen redan efter ett års anställningstid.
  • Avtalet begränsar de tre undantagen från turordningsreglerna som arbetsgivaren enligt lagstiftningen får göra i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist.
  • Det införs en ny visstidsanställningsform, statlig visstidsanställning. En sådan anställning kan vara tidsbegränsad i upp till två år, men får bara användas i särskilda situationer. Ett krav är att den finansieras med externa medel, dock inte forskningsanslag, och ett annat att arbetsuppgifterna ligger utanför ramen för arbetsgivarens ordinarie verksamhet. Det ska också vara ett uppdrag som arbetsgivaren fått på visst sätt. Anställningsbehovet ska vara längre än tolv månader, men högst två år. Därutöver gäller att vare sig forskning eller utbildning, inklusive uppdragsutbildningar, ska anses ligga utanför ordinarie verksamhet på lärosätena. Det är heller inte möjligt att anställa professorer i en statlig visstidsanställning. Denna anställningsform kommer därför endast kunna användas i mycket begränsad omfattning på lärosätena.
  • Möjlighet för vissa arbetstagare att anmäla att man inte vill att en särskild visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning. Det kommer dock endast att gälla för dig som har en statlig tillsvidareanställning, har börjat ta ut din tjänstepension eller huvudsakligen bedriver studier.
  • Möjligheten för arbetsgivaren att tidsbegränsa en anställning för enstaka kortvariga perioder slopas.

Mer information

Mer information om överenskommelsen och avtalen i sin helhet hittar du här.

Fler nyheter