Sök efter:

SULF gör skillnad för doktoranders rättssäkerhet

Nyhet

2019 fick SULF kännedom om flera fall där doktorander inte fått anställningen förlängd på grund av påstådda brister från doktorandens sida men där lärosätet inte fattat beslut om att dra in handledning och andra resurser. SULF skrev till regeringen och pekade på att det finns en lucka i regleringen som gör ett sådant agerande möjligt och att en utredning redan 2003 föreslog att detta skulle åtgärdas genom en förändring av högskoleförordningen. Vi lämnade också ett konkret förslag på hur en sådan förändring skulle kunna se ut.

Nyligen fick Universitetskanslersämbetet, UKÄ, regeringens uppdrag att kartlägga hur ofta detta förekommer. SULF ser positivt på att de fick uppdraget eftersom det är något vi tidigare påpekat för regeringen. Nu har SULF fått tillfälle att kommentera svaren lärosätena har lämnat till UKÄ. Svaren visar att det finns ett antal sådana fall under perioden 2017 till 2021. I vårt svar till UKÄ för vi fram att vi befarar att det utöver de redovisade fallen kan finnas ett mörkertal i form av att doktorander förmås avsluta sin forskarutbildning utan att det kommer lärosätets ledning till känna. Vi lyfter också fram att det, oavsett om det finns få eller många fall där en anställning avslutas i förtid, är ett stort problem för varje drabbad doktorand. Därför finns fortsatt behov av en nationell reglering i linje med vad vi tidigare föreslagit. På så sätt skulle alla doktorander på de statliga lärosätena få rätt till en rättssäker prövning av sitt ärende.

Fler nyheter