Sök efter:

Tio punkter för att lösa problemen för doktorander och forskare med migrationslagstiftningen

Nyhet

SULF har länge drivit på för att få författningsändringar till stånd när det gäller uppehållstillstånd för forskare. SULF listar nedan de problem vi uppmärksammat och som vi anser behöver lösas när det gäller villkoren för doktorander och forskare. Vissa delar kan behöva utredas, andra borde kunna klaras av snabbare. 

SULF är beredda att därutöver bidra till arbetet med den kompetens och erfarenhet vi besitter. Det kan röra allt från utformning av direktiv till medverkan i utredningar.

  1. Försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd måste slopas eller modifieras för doktorander och forskare. Vi har lagt fram ett konkret förslag till förändring i utlänningsförordningen som ett första steg för att snabbt åtgärda de största problemen.

  2. Det måste införas en möjlighet för den som har ett uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier eller avslutad forskning att söka uppehållstillstånd för forskarutbildning eller forskning utan att först lämna Sverige. Annars finns en stor risk att begåvade personer lämnar Sverige och vi tappar viktig kompetens.

  3. Barn som föds i Sverige och vars föräldrar har uppehållstillstånd för forskning (eller är medföljande till en sådan person) ska kunna ansöka om uppehållstillstånd för barnet utan att lämna Sverige.

  4. Det måste vara möjligt att bli utsänd av ett svenskt lärosäte när man fått ett anslag för internationell postdok från ett forskningsråd. Det som nu sker är att den berörda riskerar utvisning med motiveringen att hen under en del av tiden kommer arbeta utomlands.

  5. Det måste införas en möjlighet att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete/forskning/forskarutbildning till förmån för permanent uppehållstillstånd. Som det är nu måste man vänta ut sitt gällande tillstånd innan man kan söka ett permanent. Det innebär att en anställning i praktiken behöver vara längre än 18 månader för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas.

  6. Det måste bli möjligt för den som har ansökt om förlängt uppehållstillstånd för forskning eller studier att kunna lämna Sverige tillfälligt under den tid hen väntar på beslut från Migrationsverket. Annars riskerar den akademiska karriären att stanna av.

  7. Ett klargörande kring vad som gäller för vissa familjemedlemmar till en EES-medborgare krävs. I vissa fall kan de hamna i moment 22 vilket gör att de inte kan ansöka om uppehållstillstånd enligt 5 b kap. utlänningslagen samtidigt som de inte har uppehållsrätt genom sin familjemedlem. Det finns här ett avgörande i Migrationsdomstolen i Luleå (mål UM 1015-22) där man landar i just den slutsatsen och domstolen underkänner implementeringen av EU-direktivet (student- och forskardirektivet, (EU) 2016/801) i svensk lag.

  8. Migrationsverket måste åläggas att korta ner sina handläggningstider för ärenden som rör doktorander och forskare och vid behov tillföras resurser för det. Idag följer Migrationsverket inte de handläggningstider som är stipulerade i utlänningsförordningen.

  9. Inför inte en särskild kvalifikationstid för rätt till sociala förmåner för den som kommer till Sverige för att arbeta, bedriva forskning eller genomgå forskarutbildning. Ska Sverige vara ett attraktivt land för kvalificerad arbetskraft får dessa personer inte behöva vänta längre än oss andra på de förmåner de är med och betalar för.

  10. Åtgärda problemen som kommer med nya krav på uppvisande av pass. Problemen försvårar för Sverige att attrahera studenter och forskare.

 

Fler nyheter