Sök efter:

En ny organisation för etikprövning av forskning

Promemorian föreslår att all etikprövning ska samlas inom en myndighet som ska få namnet Etikprövningsmyndigheten. Ärenden som beslutats av Etikprövnings­myndigheten ska kunna överklagas till Centrala Etikprövningsmyndigheten som kommer att få det nya namnet Överklagandenämnden för etikprövning. SULF är av uppfattningen att tydliga, transparenta och rättssäkra processer generellt sett gynnar jämställdheten. Vi kan heller inte se några negativa konsekvenser för jämställdheten av de förslag som läggs.

Remissvar

2017-04-04
REMISSVAR

En ny organisation för etikprövning av forskning
Ert dnr 120.16

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad 2016-12-29, givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag.

Promemorians huvudsakliga förslag
Promemorian föreslår att all etikprövning ska samlas inom en myndighet som ska få namnet Etikprövningsmyndigheten. Ärenden som beslutats av Etikprövnings-myndigheten ska kunna överklagas till Centrala Etikprövningsmyndigheten som kommer att få det nya namnet Överklagandenämnden för etikprövning.

SULF:s synpunkter
SULF:s kongress antog redan 2004 etiska riktlinjer för universitetslärare där ledorden är kvalitet, hänsyn, rättvisa och öppenhet. Förbundet ser att en mer enhetlig organisation för etikprövning av forskning ger bättre förutsättningar för ett tydligare och mer rättssäkert system där ansökningar kan hanteras på ett mer effektivt och likformigt sätt.

Etikprövning av forskning är av stor betydelse för forskningens kvalitet och trovärdighet. Antalet avgjorda ärenden har ökat kraftigt under den senaste åren, med ökad belastning och förändrade behov av organisation som följd. SULF tillstyrker av ovanstående anledningar promemorians huvudförslag och har heller inga invändningar mot de övriga förslag som förs fram.

Jämställdhetskonsekvensanalys
SULF är av uppfattningen att tydliga, transparenta och rättssäkra processer generellt sett gynnar jämställdheten. Vi kan heller inte se några negativa konsekvenser för jämställdheten av de förslag som läggs.

För Sveriges universitetslärare och forskare

Mats Ericson                                        Karin Åmossa
Ordförande                                          Chefsutredare

Fler nyheter