Sök efter:

Ett utökat skydd mot diskriminering

Remissvar

Ett utökat skydd mot diskriminering, SOU 2021:94

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över ovanstående remiss.

SULF tillstyrker utredningens samtliga förslag och kommenterar särskilt förslaget om en utvidgning av skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot mot arbetstagare/med arbetstagare jämställda personer så att det omfattar även handlingar som utförs av tredje man, till exempel kunder gäster eller brukare.

Utvidgning av skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot mot arbetstagare/med arbetstagare jämställda personer

SULF uppfattar att sexuella trakasserier, trakasserier och hot blir allt vanligare på arbetsmarknaden och även inom universitets- och högskolesektorn. Som anställd ska man inte behöva utstå sexuella trakasserier, trakasserier eller hot på sin arbetsplats, oavsett vem som gör sig skyldig till ett sådant beteende.

SULF tillstyrker därför utredningens förslag om att utvidga arbetsgivarens ansvar vid det förebyggande arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen till att även avse trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man. I syfte att konkretisera och förtydliga på vilket sätt detta ansvar ska uppfyllas, är det också viktigt som föreslås att de riktlinjer och rutiner för verksamheten som arbetsgivaren är skyldig att upprätta enligt diskrimineringslagen även inkluderar åtgärder för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man.

Utredningen konstaterar att Arbetsmiljölagen ger arbetsgivaren ett ansvar för hela arbetsmiljön och redan idag omfattar ett skydd mot kränkningar som innefattar bland annat trakasserier, sexuella trakasserier och hot från tredje man. Den oklarhet avseende OSA-föreskrifterna och tveksamheten kring om dessa föreskrifter även gäller trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man som utredningen pekar på är inte tillfredsställande. SULF tycker att det är av stor vikt att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att utarbeta kompletterande föreskrifter mot trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man på det sätt som utredningen föreslår.

För Sveriges universitetslärare och forskare

Annika Wahlström, förbundsjurist

Fler nyheter