Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Remissvar: Delrapport från Ledningsutredningen

Remissvar

SULF stödjer förslaget om att lärosätets styrelse ska föreslå sammansättning och storlek av styrelsen och att regeringen därefter fattar beslut. Det viktiga är att styrelsens sammansättning utgår ifrån lärosätets behov och att lärare, forskare och studenter garanteras det inflytande som krävs för att upprätthålla en hög kvalitet i både forskning och utbildning. När det gäller förslaget om nominering av styrelseordförande och externa ledamöter tycker SULF att det är på tiden att bestämmelsen om landshövdings deltagande i nomineringsgruppen stryks ur högskoleförordningen.

Utbildningsdepartementet

2015-10-29

REMISSVAR

Delrapport från Ledningsutredningen (U2014:11)

Ert dnr U2014:11/2015/2
Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2015-06-30, givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria.

Bakgrund

Ledningsutredningen har i uppdrag att bland annat beskriva och analysera olika alternativ för hur förslag till ordförande och sådana ledamöter i en högskolas styrelse som utses av regeringen ska tas fram och förorda ett alternativ. I denna promemoria presenterar Ledningsutredningen sitt förslag till hur dessa ledamöter ska tas fram och utses. Vidare har utredningen valt att även lämna förslag till förändrad reglering gällande sammansättning och storlek av universitets och högskolors styrelser.

Utredningen har samrått förslagen i promemorian med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Sveriges universitetslärarförbund (SULF) och Sveriges förenade studentkårer (SFS). I promemorian anger utredaren att alla tre organisationer stödjer förslagen.

Promemorians förslag

Promemorians förslag handlar om dels styrelsens storlek och sammansättning och dels nominering av styrelseordförande och externa ledamöter.

Styrelsens storlek och sammansättning – utredningen föreslår:

 • att styrelsen ska omfatta 7 till 15 ledamöter inklusive ordföranden och rektor
 • att formuleringarna i högskoleförfattningarna om att lärarna och studenterna har rätt att vara representerade i styrelsen ersätts med formuleringar om att lärarna och studenterna har rätt att utse ledamöter i styrelsen
 • att studenterna och lärarna har rätt att utse minst 2 ledamöter vardera
 • att styrelsen ska ha minst 2 externa ledamöter utsedda av regeringen
 • att lärosätets styrelse ska föreslå sammansättning och storlek av styrelsen inför en ny mandatperiod för de externa ledamöterna
 • att regeringen, utifrån ovan angivna bestämmelser, beslutar om storlek och sammansättning av styrelsen för respektive lärosäte

Nominering av styrelseordförande och externa ledamöter – utredningen föreslår:

 • att regeringen utser en nomineringsgrupp för varje lärosäte
 • att varje nomineringsgrupp ska bestå av två personer; en person utses direkt av regeringen och en person efter förslag från respektive lärosätes styrelse
 • att den av styrelsen föreslagna personen till nomineringsgruppen ska ha god kännedom om lärosätets verksamhet men får inte vara styrelseledamot eller ha sin dagliga verksamhet vid lärosätet
 • att bestämmelsen om landshövdingens och studentens deltagande i nomineringsgruppen stryks ur högskoleförordningen
 • att universitet och högskolor, inför ny mandatperiod för de externa ledamöterna, ska inkomma med ett förslag till kompetensprofil för den nya styrelsen
 • att regeringen fastställer kompetensprofil för styrelsen
 • att kravet på att nomineringsgruppen ska samråda med lärosätet skärps

SULF:s synpunkter på förslagen

SULF har ingått i referensgruppen till utredningen och varit med i formuleringen av de förslag som läggs. Förbundet anser, liksom utredaren, att styrelserna på vissa lärosäten är för stora vilket kan innebära att styrelsearbetet blir tungrott. Det finns därför anledning att skapa ett mer flexibelt system. Vad gäller antalet ledamöter i styrelsen anser SULF att det bör åligga lärosätets styrel­se att inom en av regeringen bestämd ram bestämma antalet styrelseledamöter. Vi kan inte heller se behovet av ett exakt antal externa ledamöter, eller att dessa med nödvändighet ska vara i majoritet. SULF stödjer därför förslaget om att lärosätets styrelse ska föreslå sammansättning och storlek av styrelsen och att regeringen därefter fattar beslut.

Det viktiga är att styrelsens sammansättning utgår ifrån lärosätets behov och att lärare, forskare och studenter garanteras det inflytande som krävs för att upprätthålla en hög kvalitet i både forskning och utbildning.

När det gäller förslaget om nominering av styrelseordförande och externa ledamöter tycker SULF att det är på tiden att bestämmelsen om landshövdings deltagande i nomineringsgruppen stryks ur högskoleförordningen. Vi har heller inga invändningar mot övriga förslag.

För Sveriges universitetslärarförbund

Mats Ericson                                                                    Karin Åmossa

Ordförande                                                                      Chefsutredare

Fler nyheter