Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Arbetsmiljö

Arbetsmiljö - frågor och svar

Arbetsmiljö frågor och svar

Du bör börja med att prata med din chef. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du har en rimlig arbetsbelastning. Till hjälp för planeringen av arbetstiden finns tjänstgöringsplanen. För att få balans i arbetet kan den behöva revideras. Om du inte får gehör från din chef kan du istället vända dig till din lokala Saco-S-förening och/eller kontakta skyddsombudet som kan hjälpa dig i samtalen med arbetsgivaren.

Du bör börja med att ta upp frågan din chef. Ni är kanske fler kollegor som upplever det på samma sätt. Då kan ni gemensamt prata med chefen och föra fram vikten av att få nödvändig utbildning för att kunna arbeta med det nya programmet. Får du/ni inte gehör från chefen kan ni kontakta den lokala Saco-S föreningen och/eller skyddsombudet för stöd i frågan, se också rutin nedan.

För att undvika den här typen av situationer har SULF tagit fram verktyget Rutiner/checklista inför förändringar av befintliga och införande av nya digitala verktyg. Syftet är att stödja den lokala verksamheten och underlätta dialog med arbetsgivaren kring dessa frågor.

 

Arbetsgivaren ska ha regler och rutiner för detta typ av arbetsmiljöfrågor. Finns det någon policy? Tillämpas den? Du ska ta upp frågan med din chef för att få besked om vad som gäller. Det låter som om ni behöver diskutera it-tillgänglighet på din arbetsplats så att ni får en gemensam syn på frågan. Använd gärna vårt verktyg för tillgänglighet och förslag på riktlinjer. Om inget händer i frågan eller om det finns oklarheter kan du kontakta skyddsombudet och/eller den lokala Saco-S föreningen för att få igång en gemensam diskussion.

Som chef förväntas du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller arbetsplatsen. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel att initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att kunna ta detta ansvar och bättre förstå din roll behöver du lära dig mer om arbetsmiljö. Du ska vända dig till din närmaste chef för att med denne gå igenom och planera den utbildning som du behöver för dina olika uppdrag/roller.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön även när du arbetar hemma. Du bör regelbundet prata med din chef om hur din arbetsmiljö fungerar. Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön, din it-miljö men också om hur ditt arbete fungerar och hur du upplever samarbetet mellan kollegor och andra du har kontakt med i arbetet. Om du upplever att något inte fungerar som det ska är det viktigt att meddela det till din chef eller ditt skyddsombud och/eller den lokala Saco-S-föreningen.