Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Arbetsmiljö

Hög arbetsbelastning - återhämtning är nödvändig

Perioder av hög arbetsbelastning leder oftast inte till några allvarligare hälsoproblem om dessa perioder följs av lugnare perioder där det finns tid för återhämtning. Det är när arbetsbelastningen består under längre tid som risken för allvarliga hälsoproblem kan uppstå. Det är ett gemensamt ansvar mellan chefen och medarbetaren att ha en löpande dialog kring hur arbetssituationen utvecklar sig.

Råd till chefen och medarbetaren

Som chef, tänk på att:

  • Genom en löpande dialog med dina medarbetare ha en uppfattning om hur mycket de arbetar.
  • Omfördela/omprioritera arbete vid hög arbetsbelastning.
  • Vid hög arbetsbelastning - kan arbetet organiseras på ett annat sätt för att behålla en rimlig arbetsbelastning?
  • Skapa en rutin/policy tillsammans för tillgänglighet.
  • Använd de årliga medarbetar-/utvecklingssamtalen för avstämning av det gångna året och för diskussion av kommande utmaningar.

Som medarbetare, tänk på att:

  • Ha en löpande dialog med din chef om din arbetsbelastning/arbetssituation.
  • Sätt gränser för arbetet så att du får balans mellan arbete och privatliv.
  • Återhämtning är nödvändig vid hög arbetsbelastning. Om arbetsmängden inte minskar behöver du ta upp det med din chef.
  • Ta paus/rast från arbete med jämna mellanrum under arbetsdagen.
  • Ta paus från arbetet på kvällar, helger och semestrar.

Läs mer: Tips vid hög arbetsbelastning och övertid