Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Arbetsmiljö

Rutiner/checklista nya digitala verktyg

SULF tagit fram verktyget rutiner/checklista inför förändringar av befintliga och införande av nya digitala verktyg. Syftet är att stödja den lokala verksamheten och underlätta dialog med arbetsgivaren kring dessa frågor.

Frågor att ta ställning till:

 1. Görs utvärderingar av gamla it-system/program innan behovet av nya definierats?
 2. Görs behovsanalyser inför förändringar/anskaffande av it-system/program?
 3. Görs konsekvensanalyser vid införande av nya it-system?
 4. Görs konsekvensanalyser vid införande av nya program?
 5. Görs konsekvensanalyser vid olika typer av uppdateringar och andra förändringar?
 6. Tas dessa frågor upp för diskussion vid arbetsplatsträffar/liknande möten?
 7. På vilket sätt görs de anställda delaktiga i dessa frågor?
 8. På vilket sätt görs förhandlingsorganisationen delaktig i dessa frågor?
 9. På vilket sätt görs skyddsorganisationen delaktig i dessa frågor?
 10. Hur sker kommunikationen/informationen mellan de olika grupperna i dessa frågor?
 11. Finns uppgifter om vem/vilka som har ansvaret för genomförandet i de olika delarna av processen?
 12. Görs uppföljningar av om genomförda uppdateringar och förändringar av it-system/program fungerar tillfredställande?