Sök efter:
Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt vi påverkas av på arbetsplatsen

Arbetsmiljö är allt som vi påverkas av på arbetsplatsen. Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö. Med det menas att alla ska kunna se fram emot att gå till arbetet varje dag. Det ska kännas bra att med sin egen kompetens kunna bidra till myndighetens verksamhet, vara ett stöd för kollegor och bidra till egen såväl som andras utveckling. 

Alla anställda ska ges möjlighet att medverka i utformningen av den egna arbetssituationen. Alla ska trivas på arbetsplatsen och inte riskera att bli sjuka eller råka ut för olyckor som beror på arbete. Det är viktigt att det finns en bra balans i arbetet och mellan arbete och privatliv.

Arbetsgivaren har huvudansvaret i det gemensamma arbetet att skapa en frisk arbetsplats där ingen mår dåligt eller skadas. Det arbetet kallas för det systematiska arbetsmiljöarbetet och är en arbetsuppgift som alla arbetsgivare/chefer måste arbeta med aktivt. Chefer kan inte själva skapa en god arbetsmiljö. Den skapas genom att alla på arbetsplatsen arbetar med arbetsmiljöfrågorna tillsammans. Därför ska arbetsgivaren/chefer erbjuda alla anställda möjligheten att medverka i arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att komma ihåg att alla medarbetare, inklusive chefer, utgör och bidrar till varandras arbetsmiljö.

SULF ser frågan om god arbetsmiljö som central för våra medlemmars möjligheter att nå både verksamhetsmål och individuella professionella mål.

Alla parter vinner på att det är bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Det ligger därför i både medarbetares och chefers intresse att tillsammans skapa den arbetsmiljö som passar bäst på arbetsplatsen. För att lyckas med arbetsmiljöarbetet måste arbetsgivaren/chefer arbeta förebyggande och samtidigt både ha ett helhetsperspektiv på verksamheten samt arbeta långsiktigt med arbetsmiljöfrågorna.

Olika roller i arbetsmiljöarbetet:

De olika aktörer som arbetar tillsammans för att skapa en bra arbetsmiljö är arbetsgivare /chefer, skydds-/arbetsmiljökommittéer, medarbetare, skydds-/arbetsmiljöombud och i många fall också den lokala Saco-S föreningen.

Till hjälp i arbetsmiljöarbetet finns en eller flera skydds-/arbetsmiljökommittéer på olika nivåer i verksamheten. De är samverkansorganen mellan arbetsgivaren och medarbetarna. En skyddskommitté kan också kallas arbetsmiljö-/kommitté/-grupp eller liknande. Här har vi valt att använda begreppet skyddskommitté. Skyddskommittéerna deltar i planering och uppföljning av arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen. De arbetar också med principiella och övergripande arbetsmiljöfrågor. I skyddskommittéerna ingår företrädare för arbetsgivaren och skyddsombud. Trots det arbetsmiljöarbete som skyddskommittéerna utför övertar de inte arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

Som anställd har du skyldighet att följa instruktioner och berätta för arbetsgivaren om du ser eller upplever att ditt eller andras arbete innebär fara eller risk för liv och hälsa. Du bör också ha en löpande dialog med din närmaste chef om din arbetssituation.

– Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter?

– Har nya behov uppkommit efter planeringen? Det kan till exempel handla om fler arbetsuppgifter eller om behov av utbildning i nya it-program/system och/eller administrativa system. För fler tips, se sidan Hög arbetsbelastning – återhämtning är nödvändig.

Varje år ska du dessutom ha ett medarbetar-/utvecklingssamtal med din chef där ni stämmer av hur din arbetssituation har varit under det gångna året och vad som ska utföras det kommande året. Tjänstgöringsplanen är ett bra redskap för att göra denna avstämning.

  • Gör till en vana att löpande vända dig till din chef med frågor, önskemål och krav på åtgärder som är nödvändiga för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter.
  • Förbered dig väl inför det årliga medarbetar-/utvecklingssamtalet du ska ha med din chef. Var tydlig med de behov/kunskapsbehov som du har.
  • Tveka inte att ta kontakt med den lokala Saco-S föreningen eller skyddsombuden om du behöver stöd i någon av dessa frågor.

I din position som chef kommer du att arbeta med många olika typer av frågeställningar. För att vara väl förberedd inför dessa behöver du utbildning. Det kan vara utbildning i att vara chef men också särskilda utbildningar i arbetsmiljöfrågor. För att kunna axla arbetsmiljöansvaret är kunskap ett måste eftersom det i arbetsuppgiften finns ett ansvar med skadeståndsansvar.

Du kan ha blivit tilldelad olika typer av arbetsmiljöansvar exempelvis för den fysiska arbetsmiljön.  I en sådan arbetsuppgift kan ansvar finnas för luft, ljud, ljus och inredning i lokaler samt de arbetsverktyg som kopiatorer, datorer eller annat som behövs för att verksamheten ska fungera.

Är du chef har du också alltid ett personalansvar. Därför behöver du ha en löpande dialog med de du ansvarar för med syfte att säkerställa att de har en god arbetsmiljö. I den arbetsuppgiften ligger också ett krav på att ha kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras, och hur beslut fattas. Den social arbetsmiljö är hur vi samspelar med och påverkas av de företeelser och människor som finns runt omkring oss. Det finns också en psykosocial arbetsmiljö att ta hänsyn till. Den handlar om anställdas upplevelser av arbetet i form av möjlighet till variation, sociala kontakter, personlig- och yrkesmässig utveckling, självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. I föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:14) finns bland annat konkreta förslag på hur du som chef kan agera förebyggande för att undvika en allt för hög arbetsbelastning hos de anställda genom att resurserna anpassas till kraven i arbetet. Där ges också konkreta förslag på hur det kan genomföras. Till föreskriften finns en vägledning. Se också sidan Hög arbetsbelastning – återhämtning är nödvändig.

Som chef ska du årligen genomföra medarbetar-/utvecklingssamtal med varje anställd. Du behöver kunskaper om dina anställdas arbete för att kunna planera verksamheten och säkerställa att de har en bra arbetsmiljö. Samtidigt får du också den information du behöver för att kunna lämna rättvisande information till den lokala/centrala skyddskommittén om verksamheten, som ett led i det centrala systematiska arbetsmiljöarbetet. En sådan sammanställning sker på gruppnivå och inte på individnivå. På så sätt genomför du din del av det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet (läs mer på sidan Det förebyggande arbetsmiljöarbetet – så här går det till). Det är viktigt att du som chef skapar tydlighet i verksamheten genom att se till att det finns regler, rutiner riktlinjer och policyer som de anställda kan följa. På så sätt minskas riskerna för ohälsa hos de som du har ansvar för. Denna typ av frågor tas lämpligen upp och diskuteras på personalmöten/arbetsplatsträffar eller liknande sammankomster.

  • Ställ krav på ledningen så att du får den utbildning du behöver för de uppdrag du har.
  • Tänk på att eventuella problem/svårigheter i verksamheten är information som ska rapporteras till den lokala/centrala skyddskommittén.

Den lokala Saco-S-föreningen kan hjälpa dig om du inte tycker att din chef lyssnar på dig eller om du inte känner att du kan eller vill diskutera frågan med denne. De fackliga företrädarna har löpande kontakt med skyddsombuden och kan också ta frågan vidare till dem. Exempel på frågor kan vara problem med tjänstgöringsplanen -tiden räcker inte till, samarbetsproblem med en kollega eller något annat. De kan också hjälpa till att få igång diskussioner om viktiga gemensamma frågor vid arbetsplatsträffar eller liknade möten på arbetsplatsen.

I arbetsmiljölagstiftningen har de fackliga företrädarna inte tilldelats någon roll. Det är den fackliga organisationen som har rätt att förhandla med arbetsgivaren i flertalet frågor. Därför kan de agera i många av de frågor som kommer upp.

  • Tveka inte att ta kontakt med den lokala Saco-S föreningen om du inte får svar/respons på dina frågor av din chef.
  • Om det är bättre för dig kan du i stället kontakta ett skyddsombud – se mer nedan.

Skydds-/arbetsmiljöombuden är de personer som har som uppgift att följa och bevaka det som händer på arbetsplatsen. Skyddsombud kallas också arbetsmiljöombud. Här har vi valt att använda begreppet skyddsombud. Skyddsombuden arbetar med att hålla intresset och engagemanget levande för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen samt är de anställdas representanter i dessa frågor.  De arbetar tillsammans med arbetsgivaren för att hitta de mest lämpliga lösningarna för arbetsplatsen. Arbetsmiljöfrågor som hanteras kan avse trivsel, samarbete, kommunikation mellan grupper, olika typer av risker i arbetet eller förändringar på arbetsplatsen. Skyddsombuden har också, förutom samarbete med arbetsgivaren, ett nära samarbete med medarbetare såväl som med den lokala Saco-S föreningen. De kan också hjälpa till att få i gång diskussioner om viktiga gemensamma frågor vid arbetsplatsträffar eller liknade möten på arbetsplatsen. Trots det arbete som skyddsombuden utför ligger ansvaret för arbetsmiljöarbetet kvar hos arbetsgivaren/chefer.

Det ska finnas lättillgängliga uppgifter om vem eller vilka som är skyddsombud på din arbetsplats så att du vid behov lätt kan komma i kontakt med rätt person. Till skillnad från den lokala Saco-S-föreningen, som endast företräder medlemmar, representerar skyddsombuden alla medarbetare på arbetsplatsen oavsett medlemskap eller om någon valt att inte vara medlem i en facklig organisation.

  • Kontakta gärna ett skyddsombud om du inte får gehör för din arbetsmiljöfråga hos din chef eller om du upplever att du inte kan prata med denne om frågan/problemet.
  • Du kan också kontakta den lokala Saco-S föreningen – se mer ovan.