Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

I skuggan av osäkerheten: om externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljö på universitet och högskolor

Hög arbetsbörda, osäker arbetssituation, konkurrens och stress. Det är vardag för universitetslärare och forskare. SULF-rapporten I skuggan av osäkerheten: om externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljö på universitet och högskolor visar på sambanden mellan externfinansiering, osäkra anställningar och psykosocial arbetsmiljö för forskare och universitetslärare.

Nyhet

I resultatet målas en bild av en på många sätt osäker arbetssituation. Externfinansieringen och de olika osäkra anställningarna bidrar på många sätt till osäkerheten. Mycket tyder på att osäkerheten får konsekvenser som är negativa både för den enskilde forskaren och universitetsläraren, för arbetet och därmed för lärosätena.

De samhällsutmaningar som forskningen förväntas lösa är långsiktiga. Därför måste också arbetsvillkoren vara stabila och långsiktiga. Arbetsmiljön måste vara god så att forskande personal kan ägna sin kraft och energi åt att forska. Det kan inte vara rimligt att forskare ska ägna sin fritid åt att söka pengar till sin egen lön. 

De mest framträdande riskerna för arbetsmiljön i skuggan av osäkerheten är att arbetsbördan ökar och den sociala gemenskapen på arbetet splittras. Det innebär påtaglig risk för stressrelaterad ohälsa, och för kortsiktighet och bristande möjligheter till den fördjupning som forskning, undervisning och verksamhetsfrågor kräver.

Den främsta åtgärden för att minska arbetsmiljöriskerna är att vidta åtgärder som minskar osäkerheten för enskilda forskare och lärare. Det måste lärosätena göra oavsett vilka förutsättningar regeringen ger. Här behövs kreativitet och nytänkande från lärosätenas sida.

Mer information

 

Fler nyheter