Sök efter:
Arbetsmiljö

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet - så här går det till

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren/chefer ska bedriva ska vara förebyggande och förhindra att ohälsa som beror på arbetet uppstår. Arbetsgivaren ska vidta alla kända åtgärder som behövs för att förebygga att anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivarens/chefers arbetsmiljöarbete ska bedrivas systematiskt. Med systematiskt menas att det ska göras regelbundet och med årliga uppföljningar

Arbetsgivarens arbetsmiljöarbete består av två delar:

Årlig genomgång – skyddskommittéerna ska:

 1. Undersöka vilka problem/risker som finns i arbetsmiljön.
 2. Bedöma problemen/riskerna.
 3. Åtgärda problemen/riskerna.
 4. Kontrollera att problemen/riskerna i arbetsmiljön som ska åtgärdas har blivit lösta.

Om problemen/riskerna inte är lösta ska proceduren 1-4 upprepas tills det att de slutligen har åtgärdats. För de problem/risker som arbetsgivaren inte kan åtgärda direkt ska en handlingsplan upprättas.

Ovan beskrivna process behöver göras på flera nivåer i verksamheten. Finns det fler nivåer av skyddskommittéer, det vil säga både lokala och centrala, ska resultat från avstämningar som bara görs på lokal nivå redovisas till central nivå. Den slutliga sammanställningen av hela myndighetens verksamhet görs därefter av den centrala skyddskommittén. För att kunna genomföra sitt arbete och få en rättvisande bild måste de olika skyddskommittéerna få uppgifter från alla delar av den verksamheten som de ansvarar för.

Vid den årliga genomgången av arbetsmiljön kan nedanstående dokument användas för analys av hur verksamheten mår:

 • Avstämning/uppföljning av föregående års genomgång.
 • Information från den lokala verksamheten om vad som på gruppnivå framkommit i de löpande dialogerna samt vid medarbetar-/utvecklingssamtalen.
 • Information från arbetsplatsträffar eller liknande möten.
 • Information från skyddsronder/it-skyddsronder.
 • Signaler om situationer/problem under det gångna året.
 • Analyser mm gjorda vid förändringar under året, genomförda risk/konsekvensanalyser.
 • Resultat av de arbetsmiljöenkäter som genomförts under perioden.
 • Statistik kring sjukfrånvaro, kort- och långvarig.
Analys av tillgängliga uppgifter görs. Vilka slutsatser kan man göra av statusen på verksamheten? Vilka nya åtgärder behöver vidtas för att förbättra och förebygga problem i arbetsmiljön
Läs mer om det systematiska arbetsmiljöarbetet här.

Ett sätt att förebygga arbetsmiljöproblem är att det finns policyer, riktlinjer och rutiner som alla anställda följer. Dessa dokument ska arbetas fram i samarbete med de anställda på arbetsplatsen samt vara förhandlade med de lokala fackliga organisationerna. Dokumenten måste både vara förankrade och kända för alla i verksamheten för att fungera. För att vara och förbli effektiva behöver flertalet dokument till stor del vara levande dokument.

Dokument och rutiner som bör/ska finnas på en arbetsplats: