Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Arbetsmiljö

Vad är sexuella trakasserier?

Diskrimineringslagen 1 kap. 4 § 5. ”Ett uppträdande av sexuell natur som är ovälkommet och kränker någons värdighet”

Sexuella trakasserier kan omfatta en bred skala från till exempel förlöjligande eller nedvärderande kommentarer utifrån könstillhörighet eller sexuell läggning, till tafsande eller andra ovälkomna fysiska närmanden.

Om du utsätts för någon form av sexuella trakasserier, eller om du ser att en kollega utsätts för sexuella trakasserier, är det viktigt att agera omgående.

  1. Säg ifrån. Även när det känns uppenbart att handlingen är sexuella trakasserier är det viktigt att säga ifrån, att tydligt tala om att man uppfattar handlingen som sexuella trakasserier och att det inte är ok.
  2. Berätta för din chef. Vid ett sådant möte med kan du alltid kontakta din fackliga företrädare och be hen följa med. Om det är din chef eller motsvarande som trakasserar dig eller om arbetsgivaren inte agerar för att trakasserierna ska upphöra så bör du anmäla till din lokala fackliga organisation.
  3. Dokumentera. Spara e-post eller motsvarande om trakasserierna finns i skriftlig form. Anteckna vad som hänt och när, för anteckningar eller spara e-post mellan dig och arbetsgivaren så att det går att visa på vilka åtgärder arbetsgivaren åtagit sig.
  4. Vänta inte för länge. Det blir svårare att utreda samt vidta åtgärder ju längre tid som gått sedan det inträffade.

Mer information

Läs mer om sexuella trakasserier på DO:s webbplats. 

Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Arbetsgivaren ska:

  1. Utreda
  2. Vidta skäliga åtgärder
  3. Följa upp

Arbetsgivaren har fullt arbetsgivaransvar under utredningen både för den som känner sig utsatt och för den som anklagas för sexuella trakasserier. Stöd och hjälpinsatser kan behövas i form av stödsamtal eller hjälp genom företagshälsovården.
DL 2 kap. 3 §

 

Förbud mot repressalier

Arbetsgivaren och företrädare för arbetsgivaren, det vill säga chefer, är förbjudna att utsätta en arbetstagare för repressalier till följd av att hen har:

  • anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med diskrimineringslagen,
  • medverkat i utredning enligt diskrimineringslagen eller
  • avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens sexuella trakasserier.

Repressalieförbudet är ett förbud mot bestraffning från arbetsgivarens sida för den medarbetare (med flera) som har påtalat sexuella trakasserier eller påtalat att arbetsgivaren inte utreder sexuella trakasserier.
DL 2 kap. 1 §

Enligt diskrimineringslagen ska arbetet med aktiva, förebyggande åtgärder mot bland annat sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen ske i samverkan med arbetstagare – normalt de fackliga organisationer som är representerade på arbetsplatsen.

Detta innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att samverka vid framtagandet av riktlinjer och rutiner kring sexuella trakasserier och även att samverka vid de uppföljningar och utvärderingar som ska göras av dessa riktlinjer och rutiner.

Ett proaktivt arbetsmiljöarbete är grunden för en arbetsmiljö fri från trakasserier och olika typer av diskriminering. Det är därför av största vikt att arbetsgivaren inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet också arbetar med dessa frågor.

På arbetsplatsen är det den lokala Saco-S organisationen som arbetar konkret med arbetsmiljöfrågorna, främst genom lokala skyddsombud. En av deras viktigaste uppgifter är att bevaka att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter.

 

Som medlem

Som medlem i SULF får du individuellt stöd genom de lokalt förtroendevalda på din arbetsplats. Dina lokala fackliga företrädare stöttar dig till exempel i din kontakt med din arbetsgivare. Du får hjälp att komma överens med arbetsgivaren kring vilka åtgärder som är lämpliga och de kan förhandla för dig om en sådan situation uppstår.

Kontaktuppgifter till lokala Saco-s föreningar.

Du kan också ringa medlemsrådgivningen 08-505 836 00 (växel) som har öppet varje vardag mellan kl 9.00-11.30 eller mejla. Kontakten med ombudsmännen är endast öppen för SULF:s medlemmar. Var därför beredd att uppge ditt person- eller medlemsnummer.

 

För fackligt förtroendevalda

Som fackliga företrädare möter vi alltför ofta medlemmar som på olika sätt utsatts för eller upplevt sexuella trakasserier. För att bemöta och agera på så bra sätt som möjligt är det viktigt att våra förtroendevalda är väl insatta i diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och grundläggande arbetsrätt. SULF utbildar kontinuerligt fackligt förtroendevalda genom ett stort kursutbud och via nyhetsbrev där det finns information om till exempel nya lagar och regler inom området.

Fackliga utbildningar för SULF-förtroendevalda.

Fackliga utbildningar för Saco-S-förtroendevalda.

De generellt osäkra anställningsvillkoren och tidsbegränsade anställningarna som högskolevärlden domineras av gör det särskilt svårt för den enskilda individen att protestera mot trakasserier och olika former av diskriminering. Att bli betraktad som besvärlig eller bråkig kan innebära att anställningen inte förlängs eller att du inte finns med i nästa forskningsprojekt. Osäkra anställningar skapar därför en miljö där individer inte alltid vågar säga ifrån eller ställa krav på arbetsgivaren av rädsla att uppfattas som besvärlig.

SULF arbetar kontinuerligt för fler trygga anställningar och färre visstidsanställningar med osäkra villkor inom högskolan genom opinionsarbete gentemot regering, departement, myndigheter, forskningsfinansiärer och arbetsgivare.

Läs remissvaret Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29).

Den dolda könsdiskrimineringen är svår att identifiera och ännu svårare att hantera på ett individuellt plan. I SULF:s skrift Kokbok för jämställd akademi kan du läsa om vad du kan göra konkret när du eller en kollega utsätts för härskartekniker eller sexuella trakasserier. För att förändra en negativ och förtryckande kultur på arbetsplatsen är det viktigt att arbeta proaktivt för att skapa en arbetsmiljö där alla blir respekterade och får komma till tals. Ett konkret sätt är att använda sig av så kallade Främjartekniker eller Bekräftartekniker.

Ladda ned skriften Kokbok för jämställd akademi.

Du kan också beställa skriften Kokbok för jämställd akademi (scrolla ned på sidan).

 

Mer information

För den enskilde som upplever sig utsatt för sexuella trakasserier eller annan form av diskriminering, kan SULF erbjuda stöd och hjälp genom sina lokala förtroendevalda och ombudsmän. Men vi behöver göra än mer för att förändra de diskriminerande kulturer som råder inom akademin. Hör av dig till oss om du vill veta mer eller om du vill engagera dig fackligt och hjälpa oss göra akademin till en arbetsplats fri från sexuella trakasserier och diskriminering.