Sök efter:

Verksamhet

SULF arbetar för universitetslärarnas och forskarnas fackliga och professionella intressen både lokalt på lärosätena och centralt gentemot departement, ämbetsverk, media med flera.

Verksamhetsinriktning 2022-2024

SULF:s verksamhetsinriktning 2022-2024

SULF:s verksamhetsinriktning beskriver kongressperiodens prioriterade området och beslutas om av kongressen, förbundets högsta demokratiska organ.

Utgångspunkten för är Vision 2030 och de mål som förbundet slagit fast. Verksamhetsinriktningen prioriterar vilka delar av visionen som ska stå i centrum under kongressperioden för att göra det lättare för förbundet att handgripligt arbeta mot de övergripande målen.

Prioriterade områden under kongressperioden är:

  1. Akademisk frihet och demokrati
  2. Forskningens förutsättningar
  3. Anställningsvillkor och lön

Läs hela SULF:s verksamhetsinriktning 2022-2024 här.

Självfallet kommer mängder av andra frågor att pocka på vår uppmärksamhet under kongressperioden, men genom att fokusera verksamheten ges vi möjlighet att effektivare utveckla strategier, genomföra utredningar, opinionsbilda med mera.

Förbundsstyrelsen konkretisera verksamhetsinriktningen ytterligare som del av arbete och sammanställer detta i en årlig verksamhetsplan.

Verksamhetsberättelser

Läs mer om SULF:s verksamhet

SULF:s verksamhetsberättelse 2022 (pdf)
SULF:s verksamhetsberättelse 2021 (pdf)
SULF:s verksamhetsberättelse 2020 (pdf)
SULF:s verksamhetsberättelse 2019 (pdf)
SULF:s verksamhetsberättelse 2018 (pdf)
SULF:s verksamhetsberättelse 2017 (pdf)
SULF:s verksamhetsberättelse 2016 (pdf)
SULF:s verksamhetsberättelse 2015 (pdf)
SULF:s verksamhetsberättelse 2014 (pdf)
SULF:s verksamhetsberättelse 2013 (pdf)
SULF:s verksamhetsberättelse 2012 (pdf)
SULF:s verksamhetsberättelse 2011 (pdf)

SULF som opinionsbildare

SULF bedriver ett omfattande opinionsarbete. Dit hör kontakter med regeringen, riksdagsledamöter, universitets- och högskoleledningar, media samt personer inom universitet och högskola. SULF deltar också politikerveckan i Almedalen och arrangerar seminarier och debatter i högskolerelaterade frågor.

Internationellt

Samarbete med andra länders fackliga organisationer är avgörande för att säkra akademisk frihet, goda arbetsvillkor och universitetslärares och forskares professionella autonomi världen över. SULF samarbetar med ett antal andra fackliga organisationer i olika delar av världen både för att bättre kunna påverka utvecklingen inom högskolesektorn i Sverige och för att kunna uppfylla målen för vårt internationella arbete.

För att kunna påverka utvecklingen av högre utbildning och forskning på världsnivån och för att tillägna oss kunskap är SULF är medlem i Education International (EI). EI är en paraplyorganisation för fackförbund inom områdena utbildning och forskning, från förskola till universitet. EI har 401 medlemsorganisationer i 171 länder och är organiserat efter världsdelar. Tillsammans representerar EI ca 30 miljoner medlemmar. Kongress hålls var fjärde år.

European Trade Union Committee for Education (ETUCE) utgör europanivån av EI. ETUCE är också Europafackets branschfederation för utbildning. ETUCE representerar 11 miljoner medlemmar i Europa. Arbetet med högre utbildning och forskning samordnas i en kommitté, Higher Education and Research Standing Committee (HERSC). HERSC möts regelbundet ett par gånger om året. På senare år har frågor med anknytning till Bolognaprocessen, men även den ekonomiska krisen, fått en allt större tyngd. EI  samverkar genom ETUCE om högre utbildning och forskning med EU, Europarådet, OECD, UNESCO och ILO. SULF är representerat i HERSC och i arbetsgrupper som deltar i dialogen med Bologna Follow up Group (BFUG) och EU.

Nätverk på den nordiska nivån är särskilt viktigt för att kunna påverka politiker och beslutsfattare i Sverige. Sedan flera år tillbaka träffas de nordiska universitetslärar­organisationerna på årliga konferenser, Nordiska mötet. Där utbyts erfarenheter och diskuteras villkorsfrågor som till exempel arbetsmiljö och löner, politiska frågor som till exempel utbildnings- och forskningsfinansiering och professionsfrågor, som till exempel kollegialitet och styrning. Mötet är också en plattform för att skapa nätverk och bilaterala relationer mellan nordiska universitetslärar- och forskarförbund.

SULF:s nordiska systerorganisationer:

Dansk Magisterforening, Danmark

Forskerforbundet, Norge

Háskóli Íslands, Island

Professorsförbundet, Finland

Forskarförbundet, Finland

Universitetslektorernas förbund, Finland