Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Stadgar

Sveriges universitetslärare och forskares stadgar antagna av SULF:s kongress 2021.

Ladda ner stadgarna som en pdf här.

Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är en partipolitiskt obunden facklig organisation och ett professionsförbund för universitetslärare, forskare, doktorander samt jämförlig personal.

Förbundets verksamhet bygger på grundläggande demokratiska värderingar.

SULF har till uppgift att med utgångspunkt i den akademiska friheten:

 • tillvarata och bevaka enskilda medlemmars fackliga och professionella intressen samt att företräda medlemmar i sådana frågor.
 • verka för medlemmarnas rätt till integritet och självständighet i yrkesutövningen.
 • driva frågor av betydelse för medlemmarnas anställningsförhållanden, yrkesutövning och utvecklingsmöjligheter.
 • verka för goda förutsättningar för högre utbildning och forskning, och att dessa tas tillvara för en positiv samhällsutveckling.

§ 2 Organisation

Förbundets verksamhet handhas av kongressen, förbundsstyrelsen, förbundsstyrelsens arbetsutskott och förbundskansliet. Särskilda uppgifter handhas av lokalföreningarna, delföreningarna, doktorandföreningen, förbundsrådet, revisorerna, valberedningen och arvodesnämnden.

Förbundet är anslutet till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

§ 3 Konfliktfond

Förbundet ska ha en konfliktfond. För denna ska det finnas en av kongressen fastställd stadga.

§ 4 Regler för beslut och val

Rösträtt i kongress och andra förbundsorgan får endast utövas personligen.

Beslut i förbundsorgan fattas med enkel majoritet av antalet närvarande röstberättigade om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger sittande sammanträdesordförande utslagsröst utom vid val med sluten omröstning då lotten avgör. Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som ska väljas och om någon röstberättigad begär det.

Medlemskap

§ 5 Medlemskap

Medlemskap i förbundet beviljas av förbundsstyrelsen enligt regler som fastställes av förbundets kongress.

§ 6 Medlems allmänna rättigheter

Medlem äger rätt att erhålla råd och stöd av förbundet i frågor som rör medlemmens löne- och anställningsförhållanden.

Medlem äger också rätt att erhålla råd och stöd av förbundet i frågor som har nära anknytning till medlemmens löne- och anställningsförhållande och som är av principiell karaktär.

Beslut om att SULF inte ska företräda medlem i rättstvistförhandling kan, om medlem så begär det, omprövas av förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje enskilt fall.

Beslut om SULF ska företräda medlem i domstolsprocess eller domstolsliknande process fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje enskilt fall.

Vid förhandling kan medlem komma att företrädas av förhandlingsorganisation i vilken SULF är medlem.

Medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från förbundet rörande problem som hänför sig till tid före inträdet i förbundet eller uppkommit inom tre månader efter inträdet, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Beslut i varje enskilt fall fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott.

§ 7 Medlems allmänna skyldigheter

Medlem är skyldig att iaktta lojalitet gentemot förbundet, att följa dess stadgar samt respektera förbundets beslut och överenskommelser erlägga fastställd medlemsavgift, informera förbundet om förändringar gällande anställningsförhållanden och personuppgifter som har betydelse för medlemskapet.

§ 8 Utträde

Medlem beviljas utträde ur förbundet månadsskiftet efter det att utträdesanmälan skriftligen kommit förbundskansliet tillhanda. Beslut tas av förbundsstyrelsen.

Omedelbart eller tidigare utträde kan beviljas, enligt regler som fastställes av förbundsstyrelsen, vid medlems övergång till annat verksamhetsområde eller av annat särskilt skäl.

§ 9 Uteslutning

Medlem som har brutit mot förbundets stadgar eller genom sitt handlande allvarligt skadat förbundets intressen kan uteslutas ur förbundet. Beslut om uteslutning ska fattas av förbundsstyrelsen. Beslutet ska fattas med två tredjedels majoritet. Sådant beslut får ej fattas per capsulam.

Medlem som inte erlägger medlemsavgift utesluts ur förbundet efter beslut av förbundsstyrelsen.

Kongress

§ 10 Kongressen

Kongressen är SULF:s högsta beslutande organ.

§ 11 Kongressens sammansättning

(§ 11 ska tillämpas första gången vid ordinarie kongress år 2024.)

Kongressen består av 101 ledamöter, varav två ledamöter utses av SULF:s doktorandförening. Ledamot som utses av doktorandföreningen får inte också utses av lokalförening eller omvänt. De övriga 99 ledamöterna utses på följande sätt:

Det medlemsantal som ska ligga till grund för fördelningen av kongressmandaten ska beräknas på antalet medlemmar i respektive aktiv lokalförening enligt notering i förbundets medlemsregister den 1 december året före kongressåret. Som aktiv räknas en förening som senast den 1 december kalenderåret före kongressåret genomfört ett årsmöte.

Två mandat tilldelas varje aktiv lokalförening (valkorporation) med minst tio medlemmar. Lokalförening med färre medlemmar tilldelas inga mandat, även om de är aktiva.

De kongressmandat som återstår efter föregående fördelning fördelas på aktiva lokalföreningar med minst tio medlemmar enligt följande formel:

Antal medlemmar i den aktiva lokalföreningen med minst tio medlemmar * antalet återstående kongressmandat


Det totala antalet medlemmar i samtliga aktiva föreningar med minst tio medlemmar

Detta avrundas till närmaste heltal nedåt.

De mandat som därefter återstår tillfaller lokalföreningarna efter storleken av den heltalsavrundning som uppstod vid denna fördelning så att ett mandat tillfaller varje förening med tillräckligt stor heltalsavrundning.

Vid lika storlek på heltalsavrundning vid fördelning av det sista mandatet avgörs företrädet genom lottning.

Val av kongressledamöter efter tilldelning av mandat görs av lokalförening (valkorporation). Medlemmar i lokalförening med mindre än tio medlemmar ska beredas tillfälle att delta i valet av kongressledamöter i den största lokalföreningen på orten eller närmast liggande ort. Dessa medlemmar utgör inte grund för föreningens mandatberäkning i ekvationen ovan.

Kongressledamöters mandattid löper fram till nästa ordinarie kongress.

§ 12 Närvarorätt och yttranderätt

Närvaro- och yttranderätt vid kongressen tillkommer även förbundsstyrelseledamot, förbundets revisorer, valberedningen, arvodesnämnden samt SULF:s handläggande tjänstemän. Även annan person får medges närvaro- och yttranderätt.

§ 13 Ordinarie kongress – kallelse, handlingar och ärenden

Ordinarie kongress sammanträder vart tredje år i november eller december månad.

Kallelse till kongress ska utsändas senast 30 dagar före kongressen tillsammans med föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast 14 dagar före kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende som ej upptagits på föredragningslista får bli föremål för behandling endast om två tredjedelar av närvarande kongressledamöter medger det. När det gäller ändring av stadgarna eller upplösning av förbundet ska dock § 36 respektive § 37 tillämpas.

Ordinarie kongress ska behandla följande ärenden:

 • Justering av röstlängd.
 • Val av mötesordförande.
 • Val av mötessekreterare.
 • Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
 • Fråga om kongressens behöriga utlysande.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Fastställande av arbetsordning.
 • Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, behandling av revisionsberättelse, fastställande av årsredovisning.
 • Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
 • Budget, medlemsavgift samt konfliktfondering.
 • Propositioner.
 • Övriga ärenden som förbundsstyrelsen angivit i kallelsen eller som kongressen beslutar ska upptas till behandling.
 • Motioner.
 • Instruktion för valberedningen enligt 16 §.
 • Val av
  • a) förbundsordförande
  • b) första, andra och tredje vice förbundsordförande
  • c) elva ordinarie styrelseledamöter
  • d) fem styrelsesuppleanter med angivande av den ordning i vilken de ska ersätta ordinarie ledamot
  • e) två revisorer jämte ersättare
  • f) sex ledamöter i valberedning; varav en sammankallande i valberedningen och tillika ledamot i arvodesnämnden
  • g) två ytterligare ledamöter i arvodesnämnden.

§ 14 Extra kongress – kallelse, handlingar och ärenden

Extra kongress sammanträder när förbundsstyrelsen finner detta erforderligt eller när det antal lokalföreningar som representerar minst hälften av förbundets medlemmar begär det eller när revisorerna begär det.

Extra kongress ska hållas senast 30 dagar efter det att begäran inkommit till förbundskansliet.

Kallelse till extra kongress ska utsändas senast 14 dagar före kongressen tillsammans med föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast sju dagar före kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende som ej upptagits på föredragningslista får ej bli föremål för behandling, om ej kongressen enhälligt medger det.

Förbundsstyrelsen får utsända förslag till beslut av extra kongress per capsulam eller i annan mötesform om särskilda skäl föreligger och om de som begärt extra kongress medger det.

I samband med förslaget ska anges ett senaste datum när voteringssedel ska vara förbundskansliet tillhanda. Voteringssedel som inkommit efter voteringstidens utgång är ej giltig. Förslag till beslut ska utsändas senast 14 dagar före voteringstidens utgång.

§ 15 Motion till ordinarie kongress

Rätt att begära behandling vid kongress av visst ärende (motion) tillkommer lokalförening, delförening, doktorandföreningen och enskild medlem.

Motion till ordinarie kongress ska ha inkommit till förbundskansliet senast den 31 augusti det år som ordinarie kongress hålles.

§ 16 Val

Kongressens val ska beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av valberedning. Kongressen fattar beslut om instruktion för valberedningen.

§ 17 Protokoll

Protokoll ska föras vid kongressens sammanträde. Protokollet ska justeras av mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning till protokollet ska lämnas skriftligen innan kongressen har avslutats.

Förbundsråd

§ 18 Förbundsrådet

Förbundsrådet sammanträder en gång per år de år då ordinarie kongress inte infaller. Vid förbundsrådet ska behandlas:

 • frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsrådet.
 • frågor som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet.
 • eventuella fyllnadsval rörande kongressvalt förtroendeuppdrag.
 • en redovisning från förbundsstyrelsen om verksamheten och uppföljning av de beslut kongressen fattade.
 • en redovisning från förbundsstyrelsen av förbundets ekonomi.

Utöver eventuella fyllnadsval kan förbundsrådet inte fatta för förbundet bindande beslut.

§ 19 Förbundsrådets sammansättning

Förbundsrådet består av förbundsstyrelsen, två ombud per lokalförening och två ombud för doktorandföreningen. För ombuden ska det utses suppleanter.

§ 20 Förbundsrådets sammanträden

Förbundsrådet sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen. Kallelser ska sändas senast fjorton dagar före sammanträdet. Extra sammanträde med förbundsrådet hålls då förbundsstyrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av lokalföreningarna begär det.

Förbundsordföranden är ordförande vid förbundsrådets sammanträden.

Revisorer har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid förbundsrådets sammanträden.

Förbundsrådets valärenden ska beredas av kongressens valberedning.

Valberedningens ledamöter har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid förbundsrådets behandling av valärenden.

Förbundskansliets tjänstemän har efter särskild kallelse närvaro- och yttranderätt vid förbundsrådets sammanträden.

§ 21 Röstning vid fyllnadsval

(§ 21 ska tillämpas första gången vid ordinarie kongress år 2024.)

Vid fyllnadsval har lokalföreningen samma antal röster som lokalföreningen hade kongressmandat vid senaste kongressen. Doktorandföreningen har två röster. Ledamot i förbundsstyrelsen har inte rösträtt. Lokalförening som tillkommit under kongressperioden har inte heller rösträtt. Vid lika röstetal avgör lotten.

Förbundsstyrelse

§ 22 Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet samt företräder förbundet.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, första, andra och tredje vice förbundsordförande och elva övriga ledamöter samt fem suppleanter.

Val till förbundsstyrelsen sker av kongress enligt § 13.

En representant för doktorandföreningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstyrelsens sammanträde.

Lokal facklig organisation för de anställda inom förbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstyrelsens sammanträde.

§ 23 Kallelser och uppgifter

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter eller revisorerna skriftligt begär det. Vid sådan begäran ska förbundsstyrelsen sammanträda senast 14 dagar efter det att begäran inkommit till förbundskansliet .

Det åligger förbundsstyrelsen att:

 • verkställa kongressens beslut.
 • bereda ärenden till kongressen.
 • handha förbundets angelägenheter och fatta beslut i sådana ärenden som ej ankommer på kongressen.
 • fastställa instruktion för förbundsdirektören.
 • kalla till förbundsrådets sammanträden i enlighet med § 20.
 • besluta om ledamöter till Saco-S representantskap för förbundets räkning.
 • på delegation av Saco-S besluta om godkännande av Saco-S-förenings stadgar i de fall förbundet är kontaktförbund.

§ 24 Beslut och protokoll

Förbundsstyrelsen är beslutsför när fler än hälften av antalet valda styrelseledamöter inklusive tjänstgörande suppleanter samt ordförande eller minst en vice ordförande är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Protokoll ska föras vid förbundsstyrelsens sammanträde. Protokollet ska justeras av mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning i protokollet ska anmälas innan förbundsstyrelsens sammanträde har avslutats.

Förbundsstyrelsen kan delegera beslutanderätten i viss fråga till dess arbetsutskott, enskild ledamot eller förbundskansliet. Beslut om anslutning av SULF till förhandlingsorganisation samt anställning och entledigande av förbundsdirektör får dock ej delegeras. Beslut som fattas, i förbundsstyrelsens ställe, med stöd av delegation eller på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till förbundsstyrelsen.

§ 25 Förbundsstyrelsens arbetsutskott

Förbundsstyrelsens arbetsutskott består av förbundsordförande, första, andra och tredje vice förbundsordförande.

Det åligger förbundsstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut efter delegation av förbundsstyrelsen. Därutöver åligger det förbundsstyrelsens arbetsutskott att:

 • bereda frågor som ska föreläggas förbundsstyrelsen.
 • besluta i enlighet med § 6.

Förbundsstyrelsens arbetsutskott äger rätt att:

 • fatta beslut i ärende som på grund av sin brådskande natur ej kan behandlas av förbundsstyrelsen.
 • delegera beslutanderätten i visst ärende till enskild ledamot av förbundsstyrelsens arbetsutskott eller till förbundskansliet.

Beslut som fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott ska rapporteras till förbundsstyrelsen. Beslut som fattas, i arbetsutskottets ställe, med stöd av delegation ska rapporteras till arbetsutskottet och förbundsstyrelsen.

§ 26 Förbundsordförande

Förbundsordförande ska:

 • leda förbundsstyrelsens arbete.
 • företräda förbundet.

Förbundsordföranden äger rätt att fatta beslut som på grund av sin brådskande natur ej kan behandlas av förbundsstyrelsen eller dess arbetsutskott.

Beslut som fattas av förbundsordförande på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till förbundsstyrelsens arbetsutskott och förbundsstyrelsen.

Vid förfall för förbundsordförande övertas ordförandens uppgifter i första hand av förste vice ordförande, i andra hand av andre vice ordförande och i tredje hand av tredje vice ordförande..

Lokalföreningar

§ 27 Lokalföreningar

Lokalförening är förbundets lokala organisation vid universitet, högskola, eller vid andra arbetsplatser inom förbundets verksamhetsområde.

Lokalförening har att följa förbundets stadgar och av förbundets organ fattade beslut.

Lokalförenings verksamhet regleras genom stadga för lokalförening som fastställes av förbundsstyrelsen efter förslag av lokalförening.

Lokalförening har till uppgift att:

 • tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområde i enlighet med förbundets stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut
 • bedriva medlemsrekrytering.
 • ge råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor.
 • ansvara för lokal information i frågor som ligger inom förbundets verksamhetsområde.
 • bedriva lokal opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets verksamhet.
 • verka för SULF:s mål och program i Saco-S-råd/-föreningar.
 • rekrytera fackliga förtroendemän.
 • bedriva seminarie- och annan programverksamhet.
 • hålla förbundsstyrelsen informerad om den lokala verksamheten.

Delföreningar

Delföreningen är en del av lokalföreningen och förbundet
Delföreningens medlemmar utgörs av en gruppering av medlemmar inom SULF vid universitet, högskola eller vid annan arbetsplats.

Delföreningens verksamhet regleras genom stadga för delförening som fastställes av lokalförening efter förslag av delföreningen.

§ 28 Medlems lokalföreningstillhörighet

Medlem tillhör lokalförening vid det universitet eller högskola (motsvarande) där medlemmen är verksam. Medlem på arbetsplats där lokalförening saknas tillhör den största lokalföreningen på orten.

Medlemsförslag

§ 29 Medlemsförslag

Medlemsförslag till förbundet kan väckas av förbundets lokalföreningar, delföreningar, doktorandföreningen och enskilda medlemmar löpande under kongressperioden.

Medlemsförslag ska inlämnas till förbundskansliet. Förbundskansliet har att med yttrande överlämna medlemsförslaget till förbundsstyrelsen.

Medlemsförslag som inkommer under ordinarie kongressår hanteras som kongressmotion i enlighet med § 15.

Doktorandförening

§ 30 SULF:s doktorandförening

SULF:s doktorandförening är förbundets organisation för bevakning av doktorandrelaterade frågor. Doktorandföreningen har att följa förbundets stadgar och av förbundets organ fattade beslut.

Doktorandföreningen har till uppgift att:

 • bevaka och tillvarata doktoranders intressen i enlighet med SULF:s stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut.
 • bedriva medlemsrekrytering.
 • bedriva opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets ställningstaganden.
 • utgöra beredningsorgan för förbundsstyrelsen i doktorandrelaterade frågor.
 • hålla förbundsstyrelsen informerad om doktorandföreningens verksamhet.

Doktorandföreningens verksamhet och vem som får tillhöra den regleras genom stadgar som fastställs av förbundsstyrelsen.

Kansli

§ 31 Förbundskansli

Förbundet ska ha ett kansli förlagt till Stockholm, som leds av en förbundsdirektör. Förbundsstyrelsen kan besluta att delar av förbundskansliets verksamhet kan förläggas på annan plats.

Förbundskansliet bereder och verkställer beslut som fattats av förbundsstyrelse, förbundsstyrelsens arbetsutskott och förbundsordförande.

Särskilda organ

§ 32 Valberedning

Valberedningen ska förbereda kongressens val av förbundsstyrelse med suppleanter, revisorer och arvodesnämnd.

Valberedningen består av sex ledamöter, varav en är sammankallande.

Valberedningen väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress.

§ 33 Arvodesnämnd

Arvodesnämnden ska besluta om arvoden till förbundsordförande, första, andra och tredje vice ordförande samt ordförande och vice ordförande för SULF:s doktorandförening.

Arvodesnämnd består av tre ledamöter, varav en är valberedningens sammankallande.

Arvodesnämndens ledamöter väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress. Förbundsdirektören är nämndens sekreterare.

§ 34 Revisorer

Revisorer ska granska förbundets verksamhet och räkenskaper och framlägga berättelse härom för kongressen.

Två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor, jämte ersättare väljs av ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress.

Stadgeändring och upplösning

§ 35 Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar krävs dels att förslaget till ändring finns i kallelse till kongress/extra kongress dels att:

 • beslut fattas med två tredjedelars majoritet av antalet närvarande kongressledamöter, eller
 • likalydande beslut fattas med enkel majoritet av antalet närvarande kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.

§ 36 Upplösning

För upplösning av förbundet krävs likalydande beslut med minst två tredjedelar majoritet av antalet närvarande kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.

Tidpunkten när SULF ska upplösas och hur SULF:s tillgångar och skulder ska disponeras efter upplösningen ska beslutas med enkel majoritet av antalet närvarande kongressledamöter vid den kongress när det sista beslutet att upplösa SULF fattas.