info

SULF:s kansli är stängt från och med fredagen den 19 april t.o.m. måndagen den 22 april. Öppet som vanligt fr. o.m tisdagen den 23 april  / The SULF office is closed from Friday 19 April to Monday 22 April. Open as usual again from Tuesday April 23.

Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är en partipolitiskt obunden facklig organisation och ett professionsförbund för universitetslärare, forskare, doktorander samt jämförlig personal.

Förbundets verksamhet bygger på grundläggande demokratiska värderingar.

SULF har till uppgift att med utgångspunkt i den akademiska friheten:

 • tillvarata och bevaka enskilda medlemmars fackliga och professionella intressen samt att företräda medlemmar i sådana frågor
 • verka för medlemmarnas rätt till integritet och självständighet i yrkesutövningen
 • driva frågor av betydelse för medlemmarnas anställningsförhållanden, yrkesutövning och utvecklingsmöjligheter
 • verka för goda förutsättningar för högre utbildning och forskning, och att dessa tas tillvara för en positiv samhällsutveckling.

§ 2 Organisation
Förbundets verksamhet handhas av kongressen, förbundsstyrelsen, arbetsutskottet och kansliet. Särskilda uppgifter handhas av lokalföreningarna, sektionerna, revisorerna, valberedningen och arvodesnämnden.

Förbundet är anslutet till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

§ 3 Konfliktfond
Förbundet ska ha en konfliktfond. För denna ska det finnas en av kongressen fastställd stadga.

§ 4 Regler för beslut och val
Rösträtt i kongress och andra förbundsorgan får endast utövas personligen.

Beslut i förbundsorgan fattas med enkel majoritet bland avgivna giltiga röster om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger sittande sammanträdesordförande utslagsröst utom vid val med sluten omröstning då lotten skiljer. Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som ska väljas och om någon röstberättigad begär det.

Medlemskap

§ 5 Medlemskap
Medlemskap i förbundet beviljas av förbundsstyrelsen enligt regler som fastställes av förbundets kongress.

§ 6 Medlems allmänna rättigheter
Medlem äger rätt att erhålla råd och stöd av förbundet i frågor som rör medlemmens löne- och anställningsförhållanden.

Fråga om SULF ska företräda medlem i förhandling eller process prövas av förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje enskilt fall.

Medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från förbundet rörande problem som hänför sig till tid före inträdet i förbundet eller uppkommit inom tre månader efter inträdet, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Beslut i varje enskilt fall fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott.

§ 7 Medlems allmänna skyldigheter
Medlem är skyldig att iaktta lojalitet gentemot förbundet, att följa dess stadgar samt respektera förbundets beslut och överenskommelser erlägga fastställd medlemsavgift
informera förbundet om förändringar gällande anställningsförhållanden och personuppgifter som har betydelse för medlemskapet.

§ 8 Utträde
Medlem beviljas utträde ur förbundet månadsskiftet efter det att utträdesanmälan, skriftligt via brev, fax eller e-post, kommit kansliet tillhanda. Beslut tas av förbundsstyrelsen.

Omedelbart eller tidigare utträde kan beviljas, enligt regler som fastställes av förbundsstyrelsen, vid medlems övergång till annat verksamhetsområde eller av annat särskilt skäl.

§ 9 Uteslutning
Medlem som har brutit mot förbundets stadgar eller genom sitt handlande allvarligt skadat förbundets intressen kan uteslutas ur förbundet. Beslut om uteslutning ska fattas av förbundsstyrelsen. Beslutet ska fattas med två tredjedels majoritet. Sådant beslut får ej fattas per capsulam.

Medlem som inte erlägger medlemsavgift utesluts ur förbundet efter beslut av förbundsstyrelsen.

Kongress

§ 10 Kongressen
Kongressen är SULF:s högsta beslutande organ.

§ 11 Kongressens sammansättning
Kongressen består av 101 ledamöter som utses på följande sätt:

Det medlemsantal som ska ligga till grund för fördelningen av kongressmandaten ska beräknas på antalet medlemmar i respektive lokalförening enligt notering i förbundets medlemsregister i december månad föregående år.

Ett mandat tilldelas varje lokalförening (valkorporation) med minst tio medlemmar. Lokalförening med färre medlemmar tilldelas inga mandat.

De kongressmandat som återstår efter föregående fördelning fördelas på lokalföreningar enligt följande formel:

SULF-medlemmar tillhörande lokalförening X med Antalet återstående kongressmandat


dela med SULF:s totala medlemsantal

Detta avrundas till närmaste heltal nedåt.

De mandat som därefter återstår tillfaller lokalföreningarna efter storleken av den heltalsavrundning som uppstod vid denna fördelning så att ett mandat tillfaller varje förening med tillräckligt stor heltalsavrundning.

Vid lika storlek på heltalsavrundning vid fördelning av det sista mandatet avgörs företrädet genom lottning.

Val av kongressledamöter efter tilldelning av mandat görs av lokalförening (valkorporation). Medlemmar i lokalförening med mindre än tio medlemmar ska beredas tillfälle att delta i valet av kongressledamöter i den största lokalföreningen på orten eller närmast liggande ort. Dessa medlemmar utgör inte grund för föreningens mandatberäkning i ekvationen ovan.

Kongressledamöters mandattid löper fram till nästa ordinarie kongress.

§ 12 Närvarorätt och yttranderätt
Närvaro- och yttranderätt vid kongressen tillkommer även förbundsstyrelseledamot, förbundets revisorer, valberedningen, arvodesnämnden samt SULF:s handläggande tjänstemän. Även annan person får medges närvaro- och yttranderätt genom beslut av två tredjedelar av de röstande.

§ 13 Ordinarie kongress – kallelse, handlingar och ärenden
Ordinarie kongress sammanträder vart tredje år i november eller december månad.

Kallelse till kongress ska utsändas senast 30 dagar före kongressen tillsammans med föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast 14 dagar före kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende som ej upptagits på föredragningslista får bli föremål för behandling endast om två tredjedelar av samtliga kongressledamöter medger det.

Ordinarie kongress ska behandla följande ärenden:
1. Justering av röstlängd.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
5. Fråga om kongressens behöriga utlysande.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Fastställande av arbetsordning.
8. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, behandling av revisionsberättelse, fastställande av årsredovisning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
10. Budget, medlemsavgift samt konfliktfondering.
11. Propositioner.
12. Övriga ärenden som förbundsstyrelsen angivit i kallelsen eller som kongressen enhälligt beslutar ska upptas till behandling.
13. Motioner.
14. Val av
a) förbundsordförande
b) första, andra och tredje vice förbundsordförande
c) elva ordinarie styrelseledamöter
d) fem styrelsesuppleanter med angivande av den ordning i vilken de ska ersätta ordinarie ledamot
e) två revisorer jämte ersättare
f) sex ledamöter i valberedning; varav en sammankallande i valberedningen och tillika ledamot i arvodesnämnden
g) två ytterligare ledamöter i arvodesnämnden.

§ 14 Extra kongress – kallelse, handlingar och ärenden
Extra kongress sammanträder när förbundsstyrelsen finner detta erforderligt eller när det antal lokalföreningar som representerar minst hälften av förbundets medlemmar begär det eller när revisorerna begär det.

Extra kongress ska hållas senast 30 dagar efter det att begäran inkommit till förbundets kansli.

Kallelse till extra kongress ska utsändas senast 14 dagar före kongressen tillsammans med föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast sju dagar före kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende som ej upptagits på föredragningslista får ej bli föremål för behandling, om ej kongressen enhälligt medger det.

Förbundsstyrelsen får utsända förslag för beslut av extra kongress per capsulam eller i annan mötesform om särskilda skäl föreligger och om de som begärt extra kongress medger det.

I samband med förslaget ska anges ett senaste datum när voteringssedel ska vara förbundets kansli tillhanda. Voteringssedel som inkommit efter voteringstidens utgång är ej giltig. Förslag till beslut ska utsändas senast 14 dagar före voteringstidens utgång.

§ 15 Motion till ordinarie kongress
Rätt att begära behandling vid kongress av visst ärende (motion) tillkommer lokalförening, sektion och enskild medlem. Motion till ordinarie kongress ska ha inkommit till förbundskansliet senast den 31 augusti det år som ordinarie kongress hålles.

§ 16 Val
Kongressens val ska beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av valberedning. Kongressen fattar beslut om instruktion för valberedningen.

§ 17 Protokoll
Protokoll ska föras vid kongressens sammanträde. Protokollet ska justeras av mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning till protokollet ska lämnas skriftligen innan kongressen har avslutats.

Förbundsstyrelse

§ 18 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet samt företräder förbundet.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, första, andra och tredje vice förbundsordförande och elva övriga ledamöter samt fem suppleanter.

Lokal facklig organisation för de anställda inom förbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstyrelsens sammanträde.

§ 19 Kallelser och uppgifter
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter eller revisorerna skriftligt begär det. Vid sådan begäran ska förbundsstyrelsen sammanträda senast 14 dagar efter det att begäran inkommit till förbundets kansli.

Förbundsstyrelsen åligger att:

 • verkställa kongressens beslut
 • bereda ärenden till kongressen
 • handha förbundets angelägenheter och fatta beslut i sådana ärenden som ej ankommer på kongressen
 • besluta om riktlinjer för förbundskansliets arbete
 • regelbundet bjuda in ordförandena för förbundets lokalföreningar till rådgivande ordförandekonferens
 • besluta om ledamöter till Saco-S representantskap för förbundets räkning
 • på delegation av Saco-S besluta om godkännande av Saco-S-förenings stadgar i de fall förbundet är kontaktförbund.’

Förbundsstyrelsen äger rätt att:

 • ansluta förbundet till förhandlingsorganisation eller motsvarande
 • vid befarad eller pågående arbetsmarknadskonflikt, fatta beslut om särskild avgift från medlemmarna för bestridande av kostnader i samband med konflikt, i den mån detta erfordras för att förbundet ska kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot Saco-S
 • sluta överenskommelse om dubbelanslutning med annat förbund och besluta om nedsättning av avgift i samband med dubbelanslutning
 • anställa och entlediga förbundsdirektör
 • utse arbetsgrupper för att bereda frågor till förbundsstyrelsen.

§ 20 Beslut och protokoll
Förbundsstyrelsen är beslutsför när minst åtta styrelseledamöter inklusive tjänstgörande suppleanter samt ordförande är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Protokoll ska föras vid förbundsstyrelsens sammanträde. Protokollet ska justeras av mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning i protokollet ska anmälas innan förbundsstyrelsens sammanträde har avslutats.

Förbundsstyrelsen kan delegera beslutanderätten i viss fråga till dess arbetsutskott, enskild ledamot eller förbundskansliet. Beslut om anslutning av SULF till förhandlingsorganisation samt anställning och entledigande av förbundsdirektör får dock ej delegeras. Beslut som fattas, i förbundsstyrelsens ställe, med stöd av delegation eller på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till förbundsstyrelsen.

§ 21 Arbetsutskott
Arbetsutskottet är mellan förbundsstyrelsens sammanträden SULF:s högsta beslutande organ. Arbetsutskottet består av förbundsordförande, första, andra och tredje vice förbundsordförande.

Arbetsutskottet åligger att:

 • bereda frågor som ska föreläggas förbundsstyrelsen
 • fatta beslut enligt stadgarna samt efter delegation av förbundsstyrelsen
 • anställa och entlediga förbundets kanslipersonal, dock ej förbundsdirektör
 • fastställa överenskommelse om löne- och övriga anställningsvillkor för förbundets kanslipersonal.

Arbetsutskottet äger rätt att:

 • fatta beslut i ärende som på grund av sin brådskande natur ej kan behandlas av förbundsstyrelsen
 • delegera beslutanderätten i visst ärende till enskild ledamot av arbetsutskottet eller till kansliet.

Beslut som fattas av arbetsutskottet ska återrapporteras till förbundsstyrelsen. Beslut som fattas, i arbetsutskottets ställe, med stöd av delegation eller på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till arbetsutskottet.

§ 22 Förbundsordförande

Förbundsordförande ska:

 • leda förbundsstyrelsens arbete
 • företräda förbundet.

Förbundsordföranden äger rätt att fatta beslut som på grund av sin brådskande natur ej kan behandlas av förbundsstyrelsen eller dess arbetsutskott.

Beslut som fattas av förbundsordförande på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till arbetsutskottet eller förbundsstyrelsen.

Vid förfall för förbundsordförande övertas ordförandens uppgifter av vice ordförande.

Lokalföreningar

§ 23 Lokalföreningar
Lokalförening är förbundets lokala organisation vid universitet, högskola, eller vid andra arbetsplatser inom förbundets verksamhetsområde. Lokalförening har att följa förbundets stadgar och av förbundets organ fattade beslut.

Lokalförenings verksamhet regleras genom stadga för lokalförening som fastställes av förbundsstyrelsen efter förslag av lokalförening.

Lokalförening har till uppgift att:

 • tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområde i enlighet med förbundets stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut
 • bedriva medlemsrekrytering
 • ge råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor
 • ansvara för lokal information i frågor som ligger inom förbundets verksamhetsområde
 • bedriva lokal opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets verksamhet
 • verka för SULF:s mål och program i Saco-S-råd/-föreningar
 • rekrytera fackliga förtroendemän
 • bedriva seminarie- och annan programverksamhet
 • hålla förbundsstyrelsen informerat om den lokala verksamheten.

§ 24 Medlems lokalföreningstillhörighet
Medlem tillhör lokalförening vid det universitet eller högskola (motsvarande) där medlemmen är verksam. Medlem på arbetsplats där lokalförening saknas tillhör störst lokalförening på orten.

Sektioner

§ 25 Sektioner
Sektionerna är förbundets organisation för bevakning av sektionsrelaterade frågor. Sektionerna har att följa förbundets stadgar och av förbundets organ fattade beslut.

Sektionerna har till uppgift att:

 • tillvarata och bevaka sektionsrelaterade frågor i enlighet med SULF:s stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut
 • bedriva medlemsrekrytering
 • ge råd i sektionsrelaterade frågor
 • bedriva opinionsbildning och sprida kännedom om sektionens verksamhet
 • utgöra beredningsorgan för förbundsstyrelsen i sektionsfrågor
 • hålla förbundsstyrelsen informerat om sektionens verksamhet.

Sektionens verksamhet regleras genom stadga som fastställs av förbundsstyrelsen.

§ 26 Medlems sektionstillhörighet
SULF:s medlemmar tillhör sektioner enligt följande indelning:

 • SULF:s Professorers Förening, SPF
 • SULF:s Universitetslektorers och Forskares Förening, ULF
 • SULF:s Universitetsadjunkters Förening, SUAF
 • SULF:s Doktorandförening, SDF

Förbundsstyrelsen fastställer vilka befattningar som ska hänföras till respektive sektion. Medlem som inte kan hänföras till någon av ovanstående sektioner utgör gruppen Övriga medlemmar.

Kansli

§ 27 Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli förlagt till Stockholm, som leds av en förbundsdirektör. Förbundsstyrelsen kan besluta att delar av kansliets verksamhet kan förläggas på annan plats.

Förbundskansliet bereder och verkställer beslut som fattats av förbundsstyrelse, arbetsutskott och förbundsordförande.

Särskilda organ

§ 28 Valberedning
Valberedningen ska förbereda kongressens val av förbundsstyrelse med suppleanter, revisorer och arvodesnämnd.

Valberedningen består av sex ledamöter, varav en är sammankallande.

Valberedningen väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress.

§ 29 Arvodesnämnd
Arvodesnämnden ska besluta om arvoden till förbundsordförande, första, andra och tredje vice ordförande samt ordförande och vice ordförande för SULF:s doktorandförening.

Arvodesnämnd består av tre ledamöter, varav en är valberedningens sammankallande.

Arvodesnämndens ledamöter väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress. Förbundsdirektören är nämndens sekreterare.

§ 30 Revisorer
Revisorer ska granska förbundets verksamhet och räkenskaper och framlägga berättelse härom för kongressen.

Två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor, jämte ersättare väljs av ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress.

Stadgeändring och upplösning

§ 31 Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar krävs antingen:

 • beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter, eller
 • likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.

§ 32 Upplösning
För upplösning av förbundet krävs likalydande beslut med minst två tredjedelar majoritet av samtliga kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.

Tidpunkten när SULF ska upplösas och hur SULF:s tillgångar och skulder ska disponeras efter upplösningen ska beslutas med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid den kongress när det sista beslutet att upplösa SULF fattas.

Hittade du det du sökte?

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.