info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Sveriges universitetslärare och forskares stadgar antagna av SULF:s ordinarie kongress 2018 och vid extrakongressen 2019.

Ladda ner stadgarna som en pdf här.

§ 1 Ändamål

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är en partipolitiskt obunden facklig organisation och ett professionsförbund för universitetslärare, forskare, doktorander samt jämförlig personal.

Förbundets verksamhet bygger på grundläggande demokratiska värderingar.

SULF har till uppgift att med utgångspunkt i den akademiska friheten:

 • tillvarata och bevaka enskilda medlemmars fackliga och professionella intressen samt att företräda medlemmar i sådana frågor.
 • verka för medlemmarnas rätt till integritet och självständighet i yrkesutövningen.
 • driva frågor av betydelse för medlemmarnas anställningsförhållanden, yrkesutövning och utvecklingsmöjligheter.
 • verka för goda förutsättningar för högre utbildning och forskning, och att dessa tas tillvara för en positiv samhällsutveckling.

§ 2 Organisation

Förbundets verksamhet handhas av kongressen, förbundsstyrelsen, arbetsutskottet och SULF:s kansli. Särskilda uppgifter handhas av lokalföreningarna, doktorandföreningen, förbundsrådet, revisorerna, valberedningen och arvodesnämnden.

Förbundet är anslutet till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

§ 3 Konfliktfond

Förbundet ska ha en konfliktfond. För denna ska det finnas en av kongressen fastställd stadga.

§ 4 Regler för beslut och val

Rösträtt i kongress och andra förbundsorgan får endast utövas personligen.

Beslut i förbundsorgan fattas med enkel majoritet bland avgivna giltiga röster om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger sittande sammanträdesordförande utslagsröst utom vid val med sluten omröstning då lotten avgör. Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som ska väljas och om någon röstberättigad begär det.

Medlemskap

§ 5 Medlemskap

Medlemskap i förbundet beviljas av förbundsstyrelsen enligt regler som fastställes av förbundets kongress.

§ 6 Medlems allmänna rättigheter

Medlem äger rätt att erhålla råd och stöd av förbundet i frågor som rör medlemmens löne- och anställningsförhållanden.

Medlem äger också rätt att erhålla råd och stöd av förbundet i frågor som har nära anknytning till medlemmens löne- och anställningsförhållande och som är av principiell karaktär.

Fråga om SULF ska företräda medlem i förhandling, domstolsprocess eller domstolsliknande process prövas av förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje enskilt fall.

Vid förhandling kan medlem komma att företrädas av förhandlingsorganisation i vilken SULF är medlem.

Medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från förbundet rörande problem som hänför sig till tid före inträdet i förbundet eller uppkommit inom tre månader efter inträdet, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Beslut i varje enskilt fall fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott.

§ 7 Medlems allmänna skyldigheter

Medlem är skyldig att iaktta lojalitet gentemot förbundet, att följa dess stadgar samt respektera förbundets beslut och överenskommelser erlägga fastställd medlemsavgift, informera förbundet om förändringar gällande anställningsförhållanden och personuppgifter som har betydelse för medlemskapet.

§ 8 Utträde

Medlem beviljas utträde ur förbundet månadsskiftet efter det att utträdesanmälan, skriftligt via brev, fax eller e-post, kommit SULF:s kansli tillhanda. Beslut tas av förbundsstyrelsen.

Omedelbart eller tidigare utträde kan beviljas, enligt regler som fastställes av förbundsstyrelsen, vid medlems övergång till annat verksamhetsområde eller av annat särskilt skäl.

§ 9 Uteslutning

Medlem som har brutit mot förbundets stadgar eller genom sitt handlande allvarligt skadat förbundets intressen kan uteslutas ur förbundet. Beslut om uteslutning ska fattas av förbundsstyrelsen. Beslutet ska fattas med två tredjedels majoritet. Sådant beslut får ej fattas per capsulam.

Medlem som inte erlägger medlemsavgift utesluts ur förbundet efter beslut av förbundsstyrelsen.

Kongress

§ 10 Kongressen

Kongressen är SULF:s högsta beslutande organ.

§ 11 Kongressens sammansättning

Kongressen består av 101 ledamöter som utses på följande sätt:

Det medlemsantal som ska ligga till grund för fördelningen av kongressmandaten ska beräknas på antalet medlemmar i respektive aktiv lokalförening enligt notering i förbundets medlemsregister i december månad föregående år. Som aktiv räknas en förening som under året före kongressen genomfört ett årsmöte.

Ett mandat tilldelas varje lokalförening (valkorporation) med minst tio medlemmar. Lokalförening med färre medlemmar tilldelas inga mandat.

De kongressmandat som återstår efter föregående fördelning fördelas på lokalföreningar enligt följande formel:

Dela med SULF:s totala medlemsantal

Detta avrundas till närmaste heltal nedåt.

De mandat som därefter återstår tillfaller lokalföreningarna efter storleken av den heltalsavrundning som uppstod vid denna fördelning så att ett mandat tillfaller varje förening med tillräckligt stor heltalsavrundning.

Vid lika storlek på heltalsavrundning vid fördelning av det sista mandatet avgörs företrädet genom lottning.

Val av kongressledamöter efter tilldelning av mandat görs av lokalförening (valkorporation). Medlemmar i lokalförening med mindre än tio medlemmar ska beredas tillfälle att delta i valet av kongressledamöter i den största lokalföreningen på orten eller närmast liggande ort. Dessa medlemmar utgör inte grund för föreningens mandatberäkning i ekvationen ovan.

Kongressledamöters mandattid löper fram till nästa ordinarie kongress.

§ 12 Närvarorätt och yttranderätt

Närvaro- och yttranderätt vid kongressen tillkommer även förbundsstyrelseledamot, förbundets revisorer, valberedningen, arvodesnämnden samt SULF:s handläggande tjänstemän. Även annan person får medges närvaro- och yttranderätt genom beslut av två tredjedelar av de röstande.

§ 13 Ordinarie kongress – kallelse, handlingar och ärenden

Ordinarie kongress sammanträder vart tredje år i november eller december månad.

Kallelse till kongress ska utsändas senast 30 dagar före kongressen tillsammans med föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast 14 dagar före kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende som ej upptagits på föredragningslista får bli föremål för behandling endast om två tredjedelar av samtliga kongressledamöter medger det.

Ordinarie kongress ska behandla följande ärenden:

 1. Justering av röstlängd.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
 5. Fråga om kongressens behöriga utlysande.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Fastställande av arbetsordning.
 8. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, behandling av revisionsberättelse, fastställande av årsredovisning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
 10. Budget, medlemsavgift samt konfliktfondering.
 11. Propositioner.
 12. Övriga ärenden som förbundsstyrelsen angivit i kallelsen eller som kongressen enhälligt beslutar ska upptas till behandling.
 13. Motioner.
 14. Val av

a) förbundsordförande

b) första, andra och tredje vice förbundsordförande

c) elva ordinarie styrelseledamöter

d) fem styrelsesuppleanter med angivande av den ordning i vilken de ska ersätta ordinarie ledamot

e) två revisorer jämte ersättare

f) sex ledamöter i valberedning; varav en sammankallande i valberedningen och tillika ledamot i arvodesnämnden

g) två ytterligare ledamöter i arvodesnämnden.

§ 14 Extra kongress – kallelse, handlingar och ärenden

Extra kongress sammanträder när förbundsstyrelsen finner detta erforderligt eller när det antal lokalföreningar som representerar minst hälften av förbundets medlemmar begär det eller när revisorerna begär det.

Extra kongress ska hållas senast 30 dagar efter det att begäran inkommit till SULF:s kansli.

Kallelse till extra kongress ska utsändas senast 14 dagar före kongressen tillsammans med föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast sju dagar före kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende som ej upptagits på föredragningslista får ej bli föremål för behandling, om ej kongressen enhälligt medger det.

Förbundsstyrelsen får utsända förslag till beslut av extra kongress per capsulam eller i annan mötesform om särskilda skäl föreligger och om de som begärt extra kongress medger det.

I samband med förslaget ska anges ett senaste datum när voteringssedel ska vara SULF:s kansli tillhanda. Voteringssedel som inkommit efter voteringstidens utgång är ej giltig. Förslag till beslut ska utsändas senast 14 dagar före voteringstidens utgång.

§ 15 Motion till ordinarie kongress

Rätt att begära behandling vid kongress av visst ärende (motion) tillkommer lokalförening, doktorandföreningen och enskild medlem. Motion till ordinarie kongress ska ha inkommit till SULF:s kansli senast den 31 augusti det år som ordinarie kongress hålles.

§ 16 Val

Kongressens val ska beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av valberedning. Kongressen fattar beslut om instruktion för valberedningen.

§ 17 Protokoll

Protokoll ska föras vid kongressens sammanträde. Protokollet ska justeras av mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning till protokollet ska lämnas skriftligen innan kongressen har avslutats.

Förbundsråd

§18 Förbundsrådet

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse. Vid förbundsrådet ska behandlas:

 • frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsrådet.
 • frågor som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet.
 • eventuella fyllnadsval rörande kongressvalt förtroendeuppdrag.
 • en redovisning från förbundsstyrelsen om verksamheten och uppföljning av de beslut kongressen fattade.
 • en redovisning från förbundsstyrelsen av förbundets ekonomi.

§ 19 Förbundsrådets sammansättning

Förbundsrådet består av förbundsstyrelsen, två ombud per lokalförening och två ombud för doktorandföreningen. För ombuden ska det utses suppleanter.

§ 20 Förbundsrådets sammanträden

Förbundsrådet sammanträder en gång per år de år då ordinarie kongress inte infaller.

Förbundsrådet sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen. Kallelser ska sändas senast fjorton dagar före sammanträdet. Extra sammanträde med förbundsrådet hålls då förbundsstyrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av lokalföreningarna begär det.

Förbundsordföranden är ordförande vid förbundsrådets sammanträden.

Revisorer har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid förbundsrådets sammanträden.

Förbundsrådets valärenden ska beredas av kongressens valberedning. Valberedningens ledamöter har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid förbundsrådets behandling av valärenden.

Förbundskansliets tjänstemän har efter särskild kallelse närvaro- och yttranderätt vid förbundsrådets sammanträden.

§ 21 Röstning vid fyllnadsval

Vid fyllnadsval har lokalföreningen samma antal röster som lokalföreningen hade kongressmandat vid senaste kongressen. Ledamot i förbundsstyrelsen och ombud för doktorandföreningen har inte rösträtt. Lokalförening som tillkommit under kongressperioden har inte heller rösträtt. Vid lika röstetal avgör lotten.

Förbundsstyrelse

§ 22 Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet samt företräder förbundet.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, första, andra och tredje vice förbundsordförande och elva övriga ledamöter samt fem suppleanter.

Lokal facklig organisation för de anställda inom förbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstyrelsens sammanträde.

§ 23 Kallelser och uppgifter

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter eller revisorerna skriftligt begär det. Vid sådan begäran ska förbundsstyrelsen sammanträda senast 14 dagar efter det att begäran inkommit till förbundets kansli.

Det åligger förbundsstyrelsen att:

 • verkställa kongressens beslut.
 • bereda ärenden till kongressen.
 • handha förbundets angelägenheter och fatta beslut i sådana ärenden som ej ankommer på kongressen.
 • besluta om riktlinjer för förbundskansliets arbete.
 • kalla till förbundsrådets sammanträden i enlighet med § 20.
 • besluta om ledamöter till Saco-S representantskap för förbundets räkning.
 • på delegation av Saco-S besluta om godkännande av Saco-S-förenings stadgar i de fall förbundet är kontaktförbund.

Förbundsstyrelsen äger rätt att:

 • ansluta förbundet till förhandlingsorganisation eller motsvarande.
 • vid befarad eller pågående arbetsmarknadskonflikt, fatta beslut om särskild avgift från medlemmarna för bestridande av kostnader i samband med konflikt, i den mån detta erfordras för att förbundet ska kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot Saco-S.
 • sluta överenskommelse om dubbelanslutning med annat förbund och besluta om nedsättning av avgift i samband med dubbelanslutning.
 • anställa och entlediga förbundsdirektör.
 • utse arbetsgrupper för att bereda frågor till förbundsstyrelsen och inrätta fokusgrupper.

§ 24 Beslut och protokoll

Förbundsstyrelsen är beslutsför när minst åtta styrelseledamöter inklusive tjänstgörande suppleanter samt ordförande är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Protokoll ska föras vid förbundsstyrelsens sammanträde. Protokollet ska justeras av mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning i protokollet ska anmälas innan förbundsstyrelsens sammanträde har avslutats.

Förbundsstyrelsen kan delegera beslutanderätten i viss fråga till dess arbetsutskott, enskild ledamot eller förbundskansliet. Beslut om anslutning av SULF till förhandlingsorganisation samt anställning och entledigande av förbundsdirektör får dock ej delegeras. Beslut som fattas, i förbundsstyrelsens ställe, med stöd av delegation eller på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till förbundsstyrelsen.

§ 25 Arbetsutskott

Arbetsutskottet är mellan förbundsstyrelsens sammanträden SULF:s högsta beslutande organ. Arbetsutskottet består av förbundsordförande, första, andra och tredje vice förbundsordförande.

Det åligger arbetsutskottet att:

 • bereda frågor som ska föreläggas förbundsstyrelsen.
 • besluta om rättshjälp i enlighet med §6.
 • fatta beslut enligt stadgarna samt efter delegation av förbundsstyrelsen.
 • anställa och entlediga förbundets kanslipersonal, dock ej förbundsdirektör.
 • fastställa överenskommelse om löne- och övriga anställningsvillkor för förbundets kanslipersonal.

Arbetsutskottet äger rätt att:

 • fatta beslut i ärende som på grund av sin brådskande natur ej kan behandlas av förbundsstyrelsen.
 • delegera beslutanderätten i visst ärende till enskild ledamot av arbetsutskottet eller till kansliet.

Beslut som fattas av arbetsutskottet ska återrapporteras till förbundsstyrelsen. Beslut som fattas, i arbetsutskottets ställe, med stöd av delegation eller på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till arbetsutskottet.

§ 26 Förbundsordförande

Förbundsordförande ska:

 • leda förbundsstyrelsens arbete.
 • företräda förbundet.

Förbundsordföranden äger rätt att fatta beslut som på grund av sin brådskande natur ej kan behandlas av förbundsstyrelsen eller dess arbetsutskott.

Beslut som fattas av förbundsordförande på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till arbetsutskottet eller förbundsstyrelsen.

Vid förfall för förbundsordförande övertas ordförandens uppgifter av vice ordförande.

§ 27 Fokusgrupper

Förbundsstyrelsen får inrätta fokusgrupper för arbete med förbundets professionsfrågor eller opinionsbildning i en viss fråga. Fokusgrupper får bara inrättas för en viss begränsad tid.

För en fokusgrupps verksamhet ska det finnas en uppdragsbeskrivning som beslutas av förbundsstyrelsen. Av uppdragsbeskrivningen ska framgå i vilken utsträckning gruppen får företräda förbundet utåt.

Medel till en fokusgrupps verksamhet anslås av förbundsstyrelsen.

Lokalföreningar

§ 28 Lokalföreningar

Lokalförening är förbundets lokala organisation vid universitet, högskola, eller vid andra arbetsplatser inom förbundets verksamhetsområde. Lokalförening har att följa förbundets stadgar och av förbundets organ fattade beslut.

Lokalförenings verksamhet regleras genom stadga för lokalförening som fastställes av förbundsstyrelsen efter förslag av lokalförening.

Lokalförening har till uppgift att:

 • tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområde i enlighet med förbundets stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut
 • bedriva medlemsrekrytering.
 • ge råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor.
 • ansvara för lokal information i frågor som ligger inom förbundets verksamhetsområde.
 • bedriva lokal opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets verksamhet.
 • verka för SULF:s mål och program i Saco-S-råd/-föreningar.
 • rekrytera fackliga förtroendemän.
 • bedriva seminarie- och annan programverksamhet.
 • hålla förbundsstyrelsen informerad om den lokala verksamheten.

§ 29 Medlems lokalföreningstillhörighet

Medlem tillhör lokalförening vid det universitet eller högskola (motsvarande) där medlemmen är verksam. Medlem på arbetsplats där lokalförening saknas tillhör den största lokalföreningen på orten.

Medlemsförslag

§ 30 Medlemsförslag

Medlemsförslag till förbundet kan väckas av förbundets lokalföreningar, doktorandföreningen och enskilda medlemmar löpande under kongressperioden.

Medlemsförslag ska inlämnas till SULF:s kansli. Kansliet har att med yttrande överlämna medlemsförslaget till förbundsstyrelsen.

Medlemsförslag som inkommer under ordinarie kongressår hanteras som kongressmotion i enlighet med § 15.

Doktorandförening

§ 31 SULF:s doktorandförening

SULF:s doktorandförening är förbundets organisation för bevakning av doktorandrelaterade frågor. Doktorandföreningen har att följa förbundets stadgar och av förbundets organ fattade beslut.

Doktorandföreningen har till uppgift att:

 • bevaka och tillvarata doktoranders intressen i enlighet med SULF:s stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut.
 • bedriva medlemsrekrytering.
 • bedriva opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets ställningstaganden.
 • utgöra beredningsorgan för förbundsstyrelsen i doktorandrelaterade frågor.
 • hålla förbundsstyrelsen informerad om doktorandföreningens verksamhet.

Doktorandföreningens verksamhet och vem som får tillhöra den regleras genom stadgar som fastställs av förbundsstyrelsen.

Kansli

§ 32 Förbundskansli

Förbundet ska ha ett kansli förlagt till Stockholm, som leds av en förbundsdirektör. Förbundsstyrelsen kan besluta att delar av kansliets verksamhet kan förläggas på annan plats.

SULF:s kansli bereder och verkställer beslut som fattats av förbundsstyrelse, arbetsutskott och förbundsordförande.

Särskilda organ

§ 33 Valberedning

Valberedningen ska förbereda kongressens val av förbundsstyrelse med suppleanter, revisorer och arvodesnämnd.

Valberedningen består av sex ledamöter, varav en är sammankallande.

Valberedningen väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress.

§ 34 Arvodesnämnd

Arvodesnämnden ska besluta om arvoden till förbundsordförande, första, andra och tredje vice ordförande samt ordförande och vice ordförande för SULF:s doktorandförening.

Arvodesnämnd består av tre ledamöter, varav en är valberedningens sammankallande.

Arvodesnämndens ledamöter väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress. Förbundsdirektören är nämndens sekreterare.

§ 35 Revisorer

Revisorer ska granska förbundets verksamhet och räkenskaper och framlägga berättelse härom för kongressen.

Två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor, jämte ersättare väljs av ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress.

Stadgeändring och upplösning

§ 36 Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar krävs antingen:

 • beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter, eller
 • likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.

§ 37 Upplösning

För upplösning av förbundet krävs likalydande beslut med minst två tredjedelar majoritet av samtliga kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.

Tidpunkten när SULF ska upplösas och hur SULF:s tillgångar och skulder ska disponeras efter upplösningen ska beslutas med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid den kongress när det sista beslutet att upplösa SULF fattas.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}