Sök efter:

Digital extrakongress 2019

SULF:s extra kongress har beslutat - ny intern organisation

Från och med 1 juli 2019 får SULF:s inre organisation en ny form. Syftet med förändringen är stimulera ökat inflytande och delaktighet inom hela förbundet.

SULF:s lokalföreningar får en mer framträdande roll genom införandet av ett förbundsråd med mandat att förrätta fyllnadsval och vägleda förbundsstyrelsen i principiellt viktiga frågor. Vidare utökas antalet platser från en per förening till två personer från varje SULF-förening. Förbundsrådet ersätter ordförandekonferensen som därmed avskaffas.

Möjlighet att lämna medlemsförslag införs i stadgarna och gör att både enskilda medlemmar såväl som lokalföreningar kan lämna förslag på verksamhet eller utbildnings och forskningspolitiska inriktningar direkt till förbundsstyrelsen under pågående kongressperiod. Allt för att öka medlemsinflytandet och underlätta dialog i förbundet.

SULF:s sektioner läggs ner och fokusgrupper införs för att kraftsamla kring angelägna frågor. Först ut är en fokusgrupp för att stärka förbundets arbete för universitets­lärarnas, forskarnas och doktorandernas arbetsmiljö. En doktorandförening, SULF:s doktorandförening,  instiftas med uppdrag att bevaka och tillvarata doktoranders intressen.

SULF:s stadgar justeras också för att rätta till inkonsekvenser och stavfel, för att förtydliga vilken rättshjälp förbundet ger samt en förändring av mandatberäkningen till kongressen för att det ska bli färre tomma stolar i den demokratiska processen.

Du kan läsa kongressprotokollet här och de nya stadgarna här. Propositionerna finns nedan.

Varför en extra kongress?

Vid förbundets ordinarie kongress 22-23 november 2018 beslöt kongressen att förändra förbundets stadgar i enlighet med propositionen SULF – en organisation med kraft att driva förändring samt propositionen Vissa stadgeförändringar. Besluten fattades med enkel majoritet.

Förbundets stadgar § 31 anger att beslut om stadgeändring kan fattas antingen

genom beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter, eller

likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie.

Då antalet ombud på 2018 års kongress inte var tillräckligt många för att kunna utgöra två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter, var det inte möjligt att omgående genomföra stadgeändringarna. För att stadgeändringarna ska genomföras krävs att två på varandra följande kongresser fattar likalydande beslut om stadgeändringarna.

Vid sitt förbundsstyrelsemöte den 25 januari 2019 beslöt förbundsstyrelsen att kalla till en extra kongress 23-29 maj 2019 för att behandla frågan om propositionerna SULF – en organisation med kraft att driva förändring samt Vissa stadgeförändringar.

Mandatfördelning SULF:s extrakongress 2019

Mandatfördelningen vid SULF:s extrakongress 2019 är densamma som vid ordinarie kongress 2018. Mandatfördelningen till SULF:s ordinarie kongress gjordes, i enlighet med SULF:s stadgar, på den lokala SULF-föreningens medlemsantal vid årsskiftet 2017/2018. För mer information om beräkningsgrunden se § 11 i SULF:s stadgar.

 

SULF-förening Antal mandat
SULF/Beckmans Designhögskola 1
SULF/Blekinge tekniska högskola 2
SULF/Chalmers 2
SULF/Ersta Sköndal Bräcke Högskola 2
SULF/Gymnastik och idrottshögskolan 0
SULF/Göteborgs universitet 7
SULF/Högskolan Dalarna 2
SULF/Högskolan i Borås 2
SULF/Högskolan i Gävle 2
SULF/Högskolan i Halmstad 2
SULF/Högskolan i Jönköping 2
SULF/Högskolan i Skövde 2
SULF/Högskolan Kristianstad 2
SULF/Högskolan Väst 2
SULF/Karlstads universitet 3
SULF/Karolinska Institutet 4
SULF/Kungliga Tekniska Högskolan 3
SULF/Linköpings universitet 5
SULF/Linnéuniversitetet 3
SULF/Luleå tekniska universitet 2
SULF/Lunds universitet 10
SULF/Malmö universitet 3
SULF/Mittuniversitetet 2
SULF/Mälardalens högskola 2
SULF/Röda korsets högskola 1
SULF/Stockholms universitet 9
SULF/Sveriges lantbruksuniversitet 5
SULF/Södertörns högskola 2
SULF/Umeå universitet 6
SULF/Uppsala universitet 8
SULF/Örebro universitet 3
Summa

Kongressombud 2019

Om inte den lokala SULF-föreningen anmäler ändring är ombuden till den digitala extrakongressen desamma som till ordinarie kongress 2018.

Förnamn Efternamn Lärosäte
Thomas Magnusson Beckmans Designhögskola
Fredrik Erlandsson Blekinge tekniska högskola
Mikael Åsman Blekinge tekniska högskola
Reimond Emanuelsson Chalmers
Sakib Sistek Chalmers
Lars Andersson Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Oskar Ekberg Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Maja Pelling Göteborgs universitet
Catrine Forssén Göteborgs universitet
Klas Eriksson Göteborgs universitet
Mikael Brisslert Göteborgs universitet
Audur Magnusdottir Göteborgs universitet
Ivar Armini Göteborgs universitet
Maria Danielsson Göteborgs universitet
Michail Tonkonogi Högskolan Dalarna
André Leblanc Högskolan Dalarna
Rebecca Gmoser Högskolan i Borås
Ann-Sofie  Mårtensson Högskolan i Borås
Susanna Mixter Högskolan i Gävle
Niklas Rothpfeffer Högskolan i Gävle
Bengt Kjellgren Högskolan i Halmstad
Mikael Sandberg Högskolan i Halmstad
Mikael Palmgren Högskolan i Jönköping
Afrouz Behboudi Högskolan i Skövde
Karin Kronberg Högskolan i Skövde
Erling Emsfors Högskolan Kristianstad
Anna Lindholm Karlstads universitet
Nadja Neumann Karlstads universitet
Martin Österling Karlstads universitet
David Rule Linköpings universitet
Veronika Brodin Patcha Linköpings universitet
Wolfgang Schmidt Linköpings universitet
Carine Signoret Linköpings universitet
Anita Utterström Linköpings universitet
Kjell  Johansson Luleå tekniska universitet
Pär   Sundén Luleå tekniska universitet
Kristofer Hansson Lunds universitet
Kristina Nilsson Lunds universitet
Göran Anderson Lunds universitet
Elin Folkesson Lunds universitet
Anders Rydlöv Lunds universitet
Ann-Sofie Albrekt Lunds universitet
Marie Hoen Lunds universitet
Bodil Sjögreen Lunds universitet
Adam Brenthel Lunds universitet
Ann-Mari Campbell Malmö universitet
Lina Corter Malmö universitet
Nils Andersson Malmö universitet
Gertrud Olauzon Mittuniversitetet
Jokka Flaming Mittuniversitetet
Bozena Guziana Mälardalens högskola
Eva Nordlander Mälardalens högskola
Ingrid Lander Stockholms universitet
Mona Hverven Stockholms universitet
Ann-Cathrine Lindblom Alm Stockholms universitet
Gabriella Höstfält Stockholms universitet
Torun West Stockholms universitet
Gustav Malmborg Stockholms universitet
Peter Bruce Stockholms universitet
Petros Gougoulakis Stockholms universitet
Magnus Gustavsson Stockholms universitet
Astrid Haugland Södertörns högskola
Anders Ullholm Södertörns högskola
Per Lundgren Umeå universitet
Charlott Nyman Umeå universitet
Per Boström Umeå universitet
Barbro Biström Umeå universitet
Johan Pålsson Umeå universitet
Jenny Sullivan Hellgren Umeå universitet
Cajsa Bartusch Uppsala universitet
Eric Stempels Uppsala universitet
Karin Stensjö Uppsala universitet
Ellen Matlok-Ziemann Uppsala universitet
Per Sundman Uppsala universitet
Camilla Ekwall Uppsala universitet
Petra Eriksson Uppsala universitet
Malin Östman Uppsala universitet

Propositioner

Vid extrakongressen 2019 behandlas två propositioner:

SULF – en organisation med kraft att driva förändring

Vissa stadgeförändringar