Sök efter:

Vision 2030

I mänsklighetens tjänst – Högre utbildning och forskning för en hållbar framtid

I Vision 2030 förenas professions-, utbildnings- och forskningspolitiska frågor med villkorsfrågor. Den är ett tydligt ställningstagande från SULF:s medlemmar om hur de vill utforma framtidens universitet och högskolor.

Forskning och högre utbildning är internationella verksamheter. På såväl internationell som nationell nivå spelar högskolan en alltmer avgörande roll både när det gäller tillväxt, innovation, kultur och demokrati och därmed för den framtida välfärden.

Universitetslärares och forskares arbete är en förutsättning för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Den kunskap som kommande generationer får genom högre utbildning kräver en väl fungerande högskola med akademisk frihet och goda och konkurrenskraftiga villkor för alla högskolans anställda.

Vision 2030 har tre huvudrubriker, Fritt sökande efter ny kunskap, Utbildning för framtiden och En kritisk kraft i samhället. Dokumentet utgör förbundets politiska ram fram till 2030.

Med utgångspunkt i akademins vardag har SULF siktet inställt på framtidens högskola. Genom visionen tydliggör vi våra ställningstaganden för politiker och beslutsfattare, lärosäten och allmänhet.

Fritt sökande efter ny kunskap

Principen om den akademiska friheten genomsyrar både forskning och utbildning. Det innebär att doktorander, forskare och lärare fritt kan välja forskningsproblem och publicera resultat utan rädsla för repressalier. Det fria sökandet efter ny kunskap kräver att universitetslärare och forskare är obundna och arbetar för att vidga vetandet i mänsklighetens tjänst.

För att förverkliga detta krävs en ändamålsenlig forskningsfinansiering parat med ett kollegialt styre där vetenskapligt och pedagogiskt kompetent personal fattar de beslut som rör kärnverksamheten. Arbetsvillkor och karriärvägar är jämställda och understödjer det övergripande målet om fritt sökande efter ny kunskap. Det innebär att anställningar är trygga, att rekryteringar är transparenta och att det är enkelt att utbyta idéer och erfarenheter genom att periodvis arbeta på andra lärosäten, i eller utanför Sverige, eller i andra sektorer.

Framtidens akademi kännetecknas av fria tankar och hög kvalitet. Tydligast märks detta genom att undervisning och forskning i alla sammanhang är integrerade. Studenternas bidrag till forskningen tillvaratas genom akademiska samtal med forskningsaktiva lärare och genom ett aktivt deltagande i forskning.

Utbildning för framtiden

I en alltmer globaliserad värld med hög grad av utbyte mellan lärosäten är betydelsen av internationellt gångbara kunskaper och utbildningar allt större. Högskoleutbildning ger studenterna en god grund för det livslånga lärandet. Kunskaperna är inte bara den enskilda studentens egendom utan en investering i vår gemensamma framtid. Därför är all högskoleutbildning avgiftsfri för alla studenter. Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna verktygen att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, ekonomiska och tekniska utveckling.

För att skapa detta är undervisningens status hög och likaså värderas pedagogisk kompetens högt. Studenter ges ett reellt inflytande i utformningen av utbildningen, tid med sina lärare och en studentcentrerad pedagogik. Sambandet mellan forskning och utbildning är starkt för att studenterna ska få en bra utbildning som vilar på vetenskaplig grund.
För att universiteten och högskolorna ska kunna utbilda för framtiden är utbildnings- och forskningspolitiken sammanhållen och garanterar en långsiktig finansiering. På så sätt skapas också förutsättningarna för kreativitet och en god arbetsmiljö. En forskarutbildning av hög kvalitet är en förutsättning för att säkra akademins framtid.

Kritisk kraft i samhället

Akademin står för alla människors lika värde och rättigheter. Aktiva och kritiskt tänkande medborgare är grunden för en stabil utveckling av ett demokratiskt samhälle. Akademisk kunskapsproduktion sker utan politiska, ideologiska eller ekonomiska lojaliteter och bygger på principen om akademisk frihet. Lärare och forskare bidrar till samhällsutvecklingen genom att i samspel med omvärlden verka som en kritisk kraft i samhället. Oberoende forskare och lärare kan fritt publicera nya forskningsrön och uttrycka idéer. Högskolans samspel med det omgivande samhället bidrar till framtida välstånd. Tillgängligheten är hög och det finns forskningsanknuten högskoleutbildning i hela landet, vilket också ökar antalet studenter från studieovana miljöer.

För att skapa detta krävs autonomi för den enskilda läraren och forskaren. Det krävs också en jämställd högskola med etnisk, geografisk och socioekonomisk variation både bland studenter och akademisk personal. För att högskolan ska vara en kritisk kraft måste det bli lättare för lärare och forskare att röra sig mellan akademin och det omgivande samhället.