Sök efter:

Kongressen är igång!

Nyhet

Nu är vi igång! 17-19 november samlas SULF:s kongress för att bestämma vilka mål vi ska arbeta för, vilka frågor som ska prioriteras de närmsta åren och vilken väg vi ska välja för att nå målen. Temat är ”Fritt sökande efter ny kunskap".

Mer information

Här hittar du mer information om kongressen.

Förbundsordförande Mats Ericsons öppningsanförande

Kära kongressdeltagare, förtroendevalda och personal vid SULF:s kansli, hjärtligt välkomna!

Vi samlas idag och de kommande två dagarna för att staka ut och besluta om de övergripande linjerna för SULF:s verksamhet baserat på vår vision, våra medlemmars önskemål och förväntningar kanaliserade via Er kongressombud från SULF:s olika lokal- och delföreningar.

SULF är en stark organisation som både bär och representerar akademin i såväl råfackliga- som i utbildnings- och forskningspolitiska frågor. SULF medlemsantal ökar och vi är ca 22 000 medlemmar i förbundet nu.

Under den senaste kongressperioden har SULF flyttat fram sina positioner på flera sätt. Universitetsledningarna lyssnar in vad vi har att säga om fördelningen av de fasta forskningsmedlen och Saco-S och Arbetsgivarverket lyssnar in vad vi har att säga om lönebildningen inom högskolan.

SULF är en stark organisation med medlemmar inom en fri akademi som tillsammans med fria domstolar och fri press utgör förutsättningen för vår demokrati. Temat på kongressen är också ”Fritt sökande efter ny kunskap”.

Forskningen ska vara fri och oberoende av politisk styrning och finansieras långsiktigt. Det skapar en hållbar arbetsmiljö och en tryggare arbetsmarknad för forskarna om lärosätena kan erbjuda fasta anställningar.

Man ska betänka att akademin är ofta en av de första måltavlor för politiker med svaga demokratiska grundvärden. Därför har det inte på länge, enligt min uppfattning varit viktigare än idag att vara medlem i en fack- och professionsförening som SULF.

På våra arbetsplatser där vi bedriver forskning och utbildning finns det mängder med utmaningar. Det handlar kanske främst om våra arbetsvillkor där alltför många medlemmar har osäkra anställningar, jobbar alldeles för många timmar per år och har det allt för stressigt.

Genom den nya migrationslagstiftningen har framtiden i Sverige blivit allt osäkrare för en del av våra medlemmar som kommer utomlands ifrån. Vi har alltför många arbetsplatser där det råder ojämlika och orättvisa villkor och där den akademiska friheten och rätten att tänka fritt och stort alltmer beskärs såväl av interna som externa krafter.

Vi måste stärka skyddet mot politisk klåfingrighet och i värsta fall rena ingrepp i vad vi ska få forska och undervisa om på högskolan. Kanske behövs till och med ett förstärkt grundlagsskydd och ökat politiskt respektavstånd för att på bästa sätt kunna utöva vårt yrke och vår samhällsuppgift som lärare och forskare.

Lägg till detta den press som de svenska fackföreningarna kontinuerligt utsätts för ifrån politiskt håll, såväl inom landet som internationellt.

Men framtidens akademi byggs inte enbart av att SULF fokuserar på de stora systemfrågorna. Det idoga arbete som utförs dagligen av förbundets företrädare, lokalt och centralt, för att försvara och förbättra medlemmarnas villkor och förutsättningar är grunden i all facklig verksamhet.

Det är företrädesvis de lokala företrädarna och lokalföreningarnas arbete som är SULF:s skyltfönster mot medlemmarna med Er förtroendevalda som lägger ned mycket tid och kraft på att stödja och hjälpa medlemmar i svåra situationer och enligt medlemsundersökningar är det den personliga rekommendationen det bästa sätten att rekrytera nya medlemmar.

Därför, i dessa tider, oavsett den pågående pandemins påfrestningar är det oerhört viktigt att få så många som möjligt av våra kollegor att ansluta sig till SULF och genom kollektivt och solidariskt handlande stödja den fackliga kampen också in i framtiden.

Åter till kongressarrangemangen. En kongress i en stor ideell förening som SULF är och skall vara själva hjärtpunkten i utövandet av medlemsdemokratin. Där skall åsikter och förslag diskuteras och brytas emot varandra, där skall vi på ett konstruktivt sätt försöka hitta lösningar som passar så många som möjligt av våra medlemmars behov. Normalt gör man detta genom att under några dagar träffas fysiskt, se varandra i ögonen, läsa av varandras kroppsspråk och känslouttryck, och aktivt samtala med varandra, i små och stora grupper.

Nu råder dock tyvärr inte normaliteten, vi är sedan snart två år uppe i en förskräcklig pandemi som vänder upp och ned på invanda arbetsmönster och tänkesätt. För oss som jobbar inom högskolesektorn så fick många närmast över en natt ställa om till att arbeta mycket mer via olika digitala kommunikationshjälpmedel.

För att underlätta planeringen av denna 2021 års SULF kongress så bestämde förbundsstyrelsen sig tidigt för att vi försöker genomföra kongressen helt digitalt. Detta trots att de allra flesta av oss under andra omständigheter helst hade velat träffas fysiskt så som vi normalt gör när vi kongressar.

Avslutningsvis vill jag utifrån ovan sagda betona vårt gemensamma ansvar, att under rådande förutsättningar och potentiella hot mot frihet, demokrati och rimliga villkor på våra arbetsplatser, i Sverige och utomlands, göra vårt bästa av situationen och ge vårt bidrag genom att se till att denna kongress och den kommande kongressperioden blir så bra som det bara går!

Med dessa ord som bakgrund vill jag härmed förklara Sveriges universitetslärares och forskares kongress, 2021 för öppnad!

Tack!

OBS! Det talade ordet gäller.

Fler nyheter